Päiväkodin esittely

​Annamme lapselle mahdollisuuden kasvaa ja oppia lämpimässä sekä turvallisessa ympäristössä.  Avoin vuorovaikutus sekä tavoitteellinen toiminta yhdessä perheiden kanssa tukevat lapsen kasvua. 

Arvomme

Arvostus: avoin vuorovaikutus, luottamus 

Välittäminen: aito läsnäolo, keskittyminen hetkeen, turvallisuus

Yhteenkuuluvuus: kunnioitus, lämmin ja kiireetön ilmapiiri, ilo


A3512BDC.JPG


Jokainen varhaiskasvatuspaikka laatii oman toimintasuunnitelman sekä esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman, joka on kehkeytyvä asiakirja, jonka mukaan toimintaa suunnitellaan  ja arvioidaan koko toimintavuoden ajan.


Keravan varhaiskasvatuksessa vuodelle 2021-2022 varhaiskasvatuksen toiminnassa painottuvat yhteisesti seuraavat kehittämisen painopistealueet:


1.Oppimisympäristöjen kehittäminen

-leikki, oppimisen tienä

-sitoutuminen aikuisen ja lapsen väliseen sensitiiviseen vuorovaikutuskeen

-Liikunnan tukeminen oppimisympäristöjen kehittämisen kautta

2. Pedagoginen dokumentointi on työn väline ja painopistealue

-pedagogisen dokumentoinnin moninaisuus

-pedagoginen dokumentointi työn itsearvioinnin välineenä suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä

Meidän kehittämisen kohteemme vuodelle 2021-2022

Kehittämisen kohteemme ovat nousseet asiakastyytyväisyyskyselyistä, taitoportaiden arvioinneista sekä lasten että oman toiminnan arvioinnista:


1. Oppimisympäristön kehittäminen leikin ja liikunnan kautta

2. Pedagoginen dokumentointi arvioinnin ja osallisuuden välineenä

 

Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ja arvostava päiväkotipäivä, jossa on tarjolla syli ja kuunteleva aikuinen.  Toimintamme on tavoitteellista lapset ja perheet huomioonottavaa. Luomme lapselle oppimisympäristön, joka innostaa ja rohkaisee kokeilemaan uusia asioita. 


Haluamme mahdollistaa elämyksellisiä hetkiä kaikille aisteille sekä järjestettyjen retkien että arjessa tapahtuvien tuokioiden avulla.    


                      69B9E105-E8E8-4D34-8F43-D3A3BD651123.jpeg

Vanhemmat ja henkilökunta kokevat leikin merkityksen erittäin tärkeäksi lapsen oppimisen ja ystävyyssuhteiden luomisen pohjana. Tuemme lasten ystävyyssuhteiden muodostumista muun muassa pienryhmätoiminnan avulla ja luoden rauhallisia leikkitiloja ja -tilanteita. Aikuisen rooli on olla rikastuttajana ja tukijana lasten omaehtoisessa leikissä. 

 

        

                     F5E5CD90.JPG

    Kuva:Päivölänlaakson koulun esiopetusryhmä Seikkailijat


Päiväkodin jokaisessa ryhmässä toteutetaan pienryhmätoimintaa. Ryhmissä käytetään sekä staattisia pienryhmiä että lasten tietojen, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti muodostettuja ryhmiä. Erilaisia ja erikokoisia ryhmiä muodostetaan myös yli ryhmärajojen.

Lasten osallisuutta pyritään kasvattamaan kaikilla osa- alueilla toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin saralla. Leikki ja toiminta ilmentävät lasten mielenkiinnon kohteita, jotka ohjaavat toimintaa turvallisen aikuisen johdolla. Lasten mielipiteet on huomioitu varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman sekä esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman laadinnassa.


Pedanet on lapsen oma sähköinen portfolio, jonne lapsi valitsee itselleen tärkeitä kuvia tapahtumista tai tehdyistä töistä. Tarkoituksena on antaa lapsen kertoa itse omasta päivästään sekä hänelle tärkeistä asioista. Pedanetin kautta on mahdollisuus kurkata lapsen päivään kotoa käsin ja kuunnella lapsen omana kertomana hänelle tärkeistä asioista. Pedanet toimii myös yhteistyökanavana.

Wilma toimii esiopetuksen yhteistyökanavana ja tänne huoltajat luovat Wilman etusivuilla omat tunnukset esiopetusvuoden alkaessa. Esiopetuksessa on myös pedanet käytössä.

 

Päivitetty 13.09.2021 klo 15:12