Päiväkodin esittely

​Tarjoamme lapselle lämpimän ja turvallisen ilmapiirin, jossa lapsen ja perheiden tarpeet huomioidaan. Avoin vuorovaikutus sekä tavoitteellinen toiminta yhdessä perheiden kanssa tukevat lapsen kasvua. Toimintamme lähtökohtana on lapsilähtöisyys. Ilo ja työn tekemisen into näkyvät arjessamme.

Tutustu Päivölänkaaren päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan (PDF) ja esiopetuksen toimintasuunnitelmaan (PDF)
 

Arvot

Arvostus: avoin vuorovaikutus, luottamus 

Välittäminen: aito läsnäolo, keskittyminen hetkeen, turvallisuus

Yhteenkuuluvuus: kunnioitus, lämmin ja kiireetön ilmapiiri, ilo

IMG_2330.JPG

IMG_2710[1].JPG 

Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ja arvostava päiväkotipäivä, jossa on tarjolla syli ja kuunteleva aikuinen. Tahtotilanamme on panostaa ryhmän toimivuuteen, unohtamatta lapsen yksilöllistä huomioimista. Lasten turvallisuudentunteen takaamiseksi haluamme painottaa rutiinien tärkeyttä arjessamme. Rutiinit muokkautuvat toimintavuoden aikana kunkin lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Toimintamme on tavoitteellista lapset ja perheet huomioonottavaa. Panostamme avoimeen vuorovaikutukseen, jossa kasvatuskumppanuus on merkittävässä osassa. Iloisuus ja työn tekemisen into näkyvät arjessamme. Luomme lapselle oppimisympäristön, joka innostaa ja rohkaisee kokeilemaan uusia asioita. Tänä toimintavuonna valitsimme huoltajien, lasten ja henkilökunnan toiveesta painopisteiksi luonnon/ lähiympäristön ja liikkumisen kaikissa muodoissaan. Haluamme mahdollistaa elämyksellisiä hetkiä kaikille aisteille sekä järjestettyjen retkien että arjessa tapahtuvien tuokioiden avulla.    

IMG_2688[1].JPG 

Vanhemmat ja henkilökunta kokevat leikin merkityksen erittäin tärkeäksi lapsen oppimisen ja ystävyyssuhteiden luomisen pohjana. Tuemme lasten ystävyyssuhteiden muodostumista muun muassa pienryhmätoiminnan avulla ja luoden rauhallisia leikkitiloja ja -tilanteita. Pyrimme siihen, että lasten omaehtoinen leikki ja aikuisen ohjaama toiminta ovat tasapainossa. Aikuisen rooli on olla rikastuttajana ja tukijana lasten omaehtoisessa leikissä. Mielestämme on tärkeää, että kiusaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn kiinnitetään ajoissa huomiota. Ilmiöön puuttumisessa nousee olennaiseksi asiaksi vanhempien ja kasvattajien avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus sekä turvallisen ilmapiirin luominen lapselle.

IMG_2702[1].JPG 

Yhdeksi painopisteeksi asetamme tänä toimintavuonna lähiympäristön, hiekka-/luistelukentän, monitoimikaukalon, nurmikentän/ hiihtoladun ja lähimetsien, aktiivisen käytön. Toive monipuolisesta ympäristön hyödyntämisestä nousi esille myös vanhempien ja lasten toiveista. Aikuinen toimii liikkumiseen innostajana niin toimintatuokioissa kuin arjen spontaaneissa tilanteissakin. Varhaiskasvatuksen liikuntaan painottuvan Valo- hankkeen tiimoilta asetamme yhteisesti kehitettäväksi liikunnan osa- alueeksi liikkumaan innostamisen arjen tilanteissa viime toimintavuoden tapaan. Tavoitteeksi asetamme, että hyödynnämme monipuolisesti ulkotilojen lisäksi myös päiväkodin sisätiloja lasten liikkumisen mahdollistamisessa. Olemme valinneet henkilökunnasta liikuntavastaavan, joka toimii myös Valo- hankkeen yhteyshenkilönä.

IMG_2713[1].JPG 

Tutustumalla luontoon ja lähialueen infrastruktuuriin lapsille muodostuu kunnioitus ympäristöämme kohtaan. Päiväkodin arjessa aikuiset ja lapset kohtelevat tavaroita hyvin, jotta niistä olisi iloa pidemmäksi ajaksi. Huomioimme myös kierrätyksen, lajittelemalla roskat niille varattuihin kierrätysastioihin. Otamme vastaan lahjoituksia lasten perheiltä ja muilta tahoilta. Käytämme askarteluissa paljon kierrätysmateriaalia sekä luonnon antimia.

Tieto- ja viestintätekniikan painotus näkyy arjessamme muun muassa blogin, tablettien ja älypuhelimien aktiivisena käyttönä. Tabletit ja älypuhelimet ovat korvanneet digikameroiden käytön ryhmissä. Tabletteja käytetään oppimisen tukena jokaisessa ryhmässä. Tabletit ovat mahdollistaneet myös lasten osallistumisen blogin tekemiseen. Käytämme blogia tiedotuskanavana sekä kuvien avulla arjen toiminnan välittäjänä perheille.

Päiväkodin jokaisessa ryhmässä toteutetaan pienryhmätoimintaa. Ryhmissä käytetään sekä staattisia pienryhmiä että lasten tietojen, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti muodostettuja ryhmiä. Erilaisia ja erikokoisia ryhmiä muodostetaan myös yli ryhmärajojen.

Lasten osallisuutta pyritään kasvattamaan kaikilla osa- alueilla toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin saralla. Syksyllä lapsilta kysellään ikäkauden mukaisesti toiveista päiväkodin toiminnalle. Lasten mielipiteet on huomioitu varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa.

IMG_2707[1].JPG 

IMG_2705.JPG 

Päivitetty 17.12.2018 klo 09:38