Päiväkodin esittely

 

Arvot

Turvallisuus, välittäminen sekä yhteisöllisyys ja yksilöllisyys ovat arvojamme, jotka ohjaavat meitä työssämme. Tavoitteenamme on innostua yhdessä lasten kanssa, joka päivä. Syli, huolenpito ja kiireettömyys ovat hyvän päivän perusta. Luotamme lapseen ja kannustamme kokeilemaan ja oppimaan. Opetamme hyväksymään jokaisen omana erilaisena itsenään. Yhteisöllisillä toimintatavoilla vahvistamme yhteen kuuluvuuden tunnetta sekä lasten että aikuisten kesken.

 

Painopisteet 2019-20

Sosiaaliset ja tunnetaidot: Harjoittelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja päiväkodin oman sosiaalisten taitojen opettamisen vuosisuunnitelman mukaan. Keskitymme siihen, mitä lapset tarvitsevat. Tiedostamme, että jokainen lapsi kaipaa aikuisen ja ikätovereiden välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on, että lapset oppivat tunnistamaan erilaisia tunteita ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa yhteisesti hyväksytyillä tavoilla. Keinoina käytämme mm. kuvitettuja sääntö- ja tunnetauluja, leikkiryhmiä, draamaa, musiikkimaalausta ja liikuntaa. Painotamme myös aikuisen oman ilmaisun kehittämistä, ystävällistä ja sensitiivistä vuorovaikutusta. 

Leikki: Leikki saa ja sen pitää näkyä ja kuulua päiväkodissamme. Tavoitteenamme on oppimis- ja leikkiympäristöjen kehittäminen sekä päiväkodin sisä- että ulkotilat ja lähiympäristö hyödyntäen lapsia osallistaen. Korostamme aikuisen erilaisia rooleja ja läsnäoloa lasten leikkien mahdollistamisessa ja rikastuttamisessa. Tähän liittyy tutkiva työtapa, jolloin aikuinen havainnoi aktiivisesti lasten toimintaa ja leikkejä. Näin opitaan tuntemaan lapset ja heidän yksilölliset tarpeensa.

Pedagoginen dokumentointi: Dokumentoinnin avulla tuotetaan tietoa lapsesta ja tehdään näkyväksi lapsen toimintaa päiväkodissa. Kaikissa ryhmissä leikkikoulua lukuun ottamatta on otettu käyttöön Pedanet, jossa jokaisella lapsella on oma sähköinen portfolionsa. Pedanet-alustalta löytyvät myös ryhmien blogit, joista löytyy koko lapsiryhmää koskevia asioita, tarinoita ja kuvia. Muita pedagogisen dokumentoinnin välineitä ovat haastattelut, "kasvun puut", lasten vasut ja leopsit. Hyvän pedagogisen dokumentoinnin edellytys on aikuisen läsnäolo lasten leikeissä ja tekemisissä sekä havaintojen kirjaaminen. Lasten leikkejä ja toimintaa myös kuvataan ja videoita ja kuvia näytetään vanhemmille mm. vasu-keskusteluissa.

 

Oheisista linkeistä voit tutustua päiväkotimme toimintasuunnitelmaan ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaan.

 

 

Päivitetty 10.09.2019 klo 13:17