Tietoa päiväkodin toiminnasta

 

Arvot

Turvallisuus, välittäminen sekä yhteisöllisyys ja yksilöllisyys ovat arvojamme, jotka ohjaavat meitä työssämme. Tavoitteenamme on innostua yhdessä lasten kanssa, joka päivä. Syli, huolenpito ja kiireettömyys ovat hyvän päivän perusta. Luotamme lapseen ja kannustamme kokeilemaan ja oppimaan. Opetamme hyväksymään jokaisen omana erilaisena itsenään.Yhteisöllisillä toimintatavoilla vahvistamme yhteen kuuluvuuden tunnetta sekä lasten että aikuisten kesken.

 

Painopisteet 2017-2018

Sosiaaliset ja tunnetaidot: Harjoittelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja päiväkodin oman sosiaalisten taitojen opettamisen vuosisuunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että lapset oppivat tunnistamaan erilaisia tunteita ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa yhteisesti hyväksytyillä tavoilla. Keinoina käytämme mm. kuvitettuja sääntö- ja tunnetauluja, leikkiryhmiä, draamaa, musiikkimaalausta ja liikuntaa.  Jokaisella ryhmällä on käytössään Oma Puu tms. alusta, johon jokainen lapsi kerää onnistumisia ja kasvun kokemuksia vuoden mittaan.

Leikki: Leikki saa ja sen pitää näkyä ja kuulua päiväkodissamme. Tavoitteenamme on oppimis- ja leikkiympäristöjen kehittäminen sekä päiväkodin sisä- että ulkotilat ja lähiympäristö hyödyntäen lapsia osallistaen. Korostamme aikuisen erilaisia rooleja ja läsnäoloa lasten leikkien mahdollistamisessa ja rikastuttamisessa.

Lasten osallisuus: Osallisuus merkitsee meille yhteisöllisyyttä; tunnetta ja tietoa omasta osallisuudesta, kuulluksi tulemisesta ja yhteisöön vaikuttamista. Kuulemme lasten ideoita ja otamme lapset mukaan toiminnan suunnitteluun ja oppimisympäristön rakentamiseen. Osallisuus näkyy päiväkodissamme tänä vuonna erityisesti sosiaalisten taitojen ja pedagogisen dokumentoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pedagoginen dokumentointi: Dokumentoinnin avulla tuotetaan tietoa lapsesta ja tehdään näkyväksi lapsen toimintaa päiväkodissa. Päiväkodissamme jokaisella lapsiryhmällä leikkikoulua lukuun ottamatta on oma salasanalla suojattu blogi. Blogit toimivat tiedottamisen välineenä koteihin. Lisäksi jokaisella lapsella on omat kansionsa, joihin kirjataan tärkeitä asioita, kuten leikkikavereita, leikkejä ja havaintoja. Muita pedagogisen dokumentoinnin välineitä ovat haastattelut, "kasvun puut", lasten vasut ja leopsit. Hyvän pedagogisen dokumentoinnin edellytys on aikuisen läsnäolo lasten leikeissä ja tekemisissä sekä havaintojen kirjaaminen. Lasten leikkejä ja toimintaa myös kuvataan ja videoita ja kuvia näytetään vanhemmille mm. vasu-keskusteluissa.

 

Oheisista linkeistä voit tutustua päiväkotimme toimintasuunnitelmaan ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaan.

Keravanjoen päiväkodin TOIMINTASUUNNITELMA 16-17.doc

Esiopetuksen vuosisuunnitelma Keravanjoki 2016-2017.doc

Päivitetty 16.10.2017 klo 10:28