Järjestyssäännöt

 

Keravan perusopetuksen koulujen järjestyssäännöt:

1.       Järjestyssääntöjen tarkoitus

Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Ymmärrän, että järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2.       Järjestyssääntöjen soveltaminen

Noudatan järjestyssääntöjä kouluaikana kouluni alueella, erilaisissa oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3.       Oikeus maksuttomaan opetukseen

Minulta ei kerätä maksuja saamastani opetuksesta tai opetusmateriaaleista.

4.       Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

Minua kohdellaan koulussa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti ja kohtelen muista samoin. Koulussani on suunnitelma, jonka avulla suojataan kaikkia oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Koulussani käytetään KiVa koulu -ohjelmaa.

5.       Velvollisuus osallistua opetukseen

Osallistun opetukseen koulun työpäivinä, ellei minulle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Osallistun opetukseen, kunnes olen suorittanut oppivelvollisuuteni. Tiedän, että huoltajallani on velvollisuus valvoa oppivelvollisuuden suorittamista.

6.       Hyvä käytös ja muiden huomioiminen

Käyttäydyn kohteliaasti ja otan muut huomioon. Kunnioitan muita. Saavun ajoissa oppitunneille. Suoritan tehtäväni tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti. Noudatan ohjeita ja annan työskentelyrauhan.  Noudatan hyviä ruokailutapoja. Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti kullekin oppitunnille. En pukeudu muita loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.

7.       Lähteiden käyttö ja tietoturva

Käytän töissäni vain luvallista tekstiä ja kuvia tai ilmaisen käyttämieni tekstien ja kuvien lähteen. Julkaisen toisesta henkilöstä otetun valokuvan tai videon internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa vain hänen luvallaan. Noudatan koulussa annettuja tietoturvaohjeita.

8.       Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Käytän koulun tietokoneita ja muita laitteita sekä koulun tietoverkkoa huolellisesti minulle opetettujen ohjeiden mukaan. Käytän omia laitteitani opiskeluun oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana vain opettajan luvalla. En käytä laitteita opetusta häiritsevästi.

9.       Oleskelu ja liikkuminen

Vietän välituntini koulun alueella. Koulupäivän aikana poistun koulun alueelta vain, jos saan koulun aikuiselta poistumiseen luvan. Kuljen koulumatkani rauhallisesti käyttäen turvallista reittiä.

10.   Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani. Kunnioitan toisten omaisuutta. Laitan roskat roskikseen, siivoan omat jälkeni. Minulla on henkilökohtainen vahingonkorvausvelvollisuus sekä velvollisuus puhdistaa tai järjestää likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuus.

11.   Turvallisuus

Noudatan minulle annettuja turvallisuusohjeita kaikkialla koulun alueella. Säilytän polkupyörän, mopon ym. välineet niille osoitetulla säilyttämispaikalla. Heitän lumipalloja koulun alueella vain opettajan luvalla. Ilmoitan huomaamastani turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

12.   Päihteet ja vaaralliset esineet

En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani esineitä tai aineita, joiden hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa minun tai toisen turvallisuutta tai vahingoittaa omaisuutta. Kouluun on kiellettyä tuoda muun muassa alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä muita vastaavia esineitä ja aineita.

13.   Kurinpito

Tiedän, että järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin. Kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain perusopetuslain keinoja, joita ovat:

  • kasvatuskeskustelu
  • jälki-istunto
  • kasvatuksellisista syistä määrättävä työtehtävä
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen
  • oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita
  • oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

     

Koulun rehtori ja opettajat ilmoittavat koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

14.   Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt sekä kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma käydään luokkani kanssa läpi jokaisen lukuvuoden alussa.

Koulussani voidaan luoda koulun toimintatapoja ja -kulttuuria tukeva toimintaohjeistus yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi. Koulu tiedottaa yhteisistä järjestyssäännöistä oppilaille ja huoltajille vuosittain lukuvuoden alkaessa ja lisäksi aina tarvittaessa lukuvuoden aikana.                                                                                                                 

 


Päivitetty 09.07.2021 klo 15:44