Oppilaanohjaus

​ Yhteishakuinfo 2022 (PDF)

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua, jotta oppilaiden opiskelu ja arkinen koulupäivä sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Aihepiireinä ohjauksessa ovat opiskelutaidot, itsetuntemus, vuorovaikutussuhteet, ainevalinnat, jatko-opinnot sekä erilaiset muut koulunkäyntiin liittyvät asiat. Tavoitteena on koulunkäynnin sujumisen ohella tukea oppilaan tulevaisuuden suunnittelua niin, että hän kykenisi tekemään itselleen sopivia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjausta toteutetaan luokkatunteina, pienryhmissä sekä henkilökohtaisena ohjauksena. Henkilökohtainen ohjaus perustuu ohjauskeskusteluun oppilaan kanssa. Viimeistään yhdeksännellä luokalla jokainen oppilas käy jatko-opintoihin liittyvän ohjauskeskustelun oman oppilaanohjaajansa kanssa. Tarvittaessa myös esimerkiksi huoltajat voivat olla ohjauskeskustelussa mukana.

Yhteistyötä eri koulujen ja oppilaitosten kanssa tehdään nivelpalaverien sekä oppilaitosvierailujen muodossa aina alakouluista toisen asteen oppilaitoksiin. Lisäksi Keravan opinto-ohjaajat sekä laajemmin Keski-Uudenmaan opinto-ohjaajat tapaavat säännöllisesti lukuvuoden aikana. Paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö toteutetaan pääasiassa työelämään tutustumisen jaksoilla, joita on joka luokka-asteella. Oppilaanohjaajat ovat myös yhteydessä paikallisiin yrityksiin.

Sompion koulussa toimii kolme oppilaanohjaajaa. Oppilaanohjaukseen kuuluvista seikoista tiedotetaan oppitunneilla, koulun www-sivuilla, Wilmassa, oppilaanohjaajien Facebook-sivulla ja ohjauksen ilmoitustaululla koululla. Lisäksi oppilaanohjaajiin voi olla yhteydessä henkilökohtaisesti tapaamalla, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

Oppilaanohjaajat ovat mukana kaikkien luokka-asteiden vanhempainilloissa, joita koulu järjestää. Ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä koulu tekee moniammatillista yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa esimerkiksi järjestämällä tarvittaessa huoltajapalavereita.

Yläkoulusta toiselle asteelle

Nivelyhteistyön toimintatavat luodaan koko Keravan perusopetuksen ja toisen asteen välillä vuosittain päivitettävässä Keravan ohjauksen yhteistyösuunnitelmassa.

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaajan tärkeänä tehtävänä on yhteistyössä eri tahojen kanssa ohjata oppilaita jatko-opintoihin ja kehittää heidän valmiuksiaan toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Päättöluokkalaisille luodaan ohjauskeskustelun avulla jatko-opintosuunnitelma ja tavoitteet toisen asteen opintoihin siirtymiselle.

Marraskuussa järjestetään kaikille keravalaisille 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen avoimien ovien päivä Keravan lukiossa ja Keuda Keravassa. Tämän lisäksi jokaisen 9.-luokkalaisen on mahdollista käydä tutustumassa häntä kiinnostaviin pääasiassa lähikuntien toisen asteen oppilaitoksiin osallistumalla avointen ovien päiviin. Myös erikseen sovittavat tutustumiskäynnit ovat mahdollisia.

Perusopetus ja toinen aste tekevät yhteistyötä nivelvaiheessa mm. järjestämällä tarvittaessa tiedonsiirtopalaverin huomioiden tiedonsiirtoluvat.

Kaikissa nuoren elämän nivelvaiheissa – siirryttäessä koulutusasteelta toiselle – pyritään tekemään yhteistyötä oppilaitosten välillä, jotta sopeutuminen uuteen toimintaympäristöön sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Myös huoltajilla on mahdollisuus halutessaan tavata oppilaanohjaajaa. Kaikissa nivelvaiheissa siirretään opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto opiskelijoista mahdollisimman pian.

Päivitetty 26.01.2022 klo 14:43