Järjestyssäännöt


Savion koulussa noudatetaan Keravan perusopetuksen yhteisiä järjestyssääntöjä: 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus

Koulussani noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Järjestyssääntöjen soveltaminen

Kouluni järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella, opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oikeus maksuttomaan opetukseen

Saan maksutonta opetusta kaikkina koulun työpäivinä.

4. Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

Minua ja muita oppilaita kohdellaan koulussa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Koulussani on suunnitelma, jonka avulla suojataan kaikkia oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Koulussani käytetään KiVa koulu -ohjelmaa.

5. Velvollisuus osallistua opetukseen

Osallistun opetukseen koulun työpäivinä, ellei minulle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Osallistun opetukseen, kunnes olen suorittanut oppivelvollisuuteni.

6. Hyvä käytös ja muiden huomioiminen

Käyttäydyn kohteliaasti ja otan muut huomioon. Olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen. Saavun ajoissa oppitunneille. Suoritan tehtäväni tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti. Noudatan ohjeita ja annan työskentelyrauhan. Noudatan hyviä ruokailutapoja. Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukai-sesti kullekin oppitunnille. En pukeudu muita loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.

7. Lähteiden käyttö ja tietoturva

Käytän töissäni vain luvallista tekstiä ja kuvia tai ilmaisen käyttämieni tekstien ja kuvien lähteen. Julkaisen toisesta henkilöstä otetun valokuvan tai videon internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa vain hänen luvallaan. Noudatan koulussa annettuja tietoturvaohjeita.

8. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Käytän koulun tietokoneita ja muita laitteita sekä koulun tietoverkkoa huolellisesti minulle opetettujen ohjeiden mukaan. Käytän omia laitteitani opiskeluun oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana vain opettajan luvalla. En käytä mobiililaitteita opetusta häiritsevästi.

9. Oleskelu ja liikkuminen

Vietän välituntini koulun alueella. Koulupäivän aikana poistun koulun alueelta vain, jos saan koulun aikuiselta luvat poistumiseen. Kuljen koulumatkani rauhallisesti käyttäen turvallista reittiä.

10. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani. Kunnioitan toisten omaisuutta. Laitan roskat roskikseen, siivoan omat jälkeni. Minulla on vahingonkorvausvelvollisuus sekä velvollisuus puhdistaa tai järjestää likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuus.

11. Turvallisuus

Noudatan minulle annettuja turvallisuusohjeita kaikkialla koulun alueella. Säilytän polkupyörän, mopon ym. välineet niille osoitetulla säilyttämispaikalla. Heitän lumipalloja koulun alueella vain opettajan luvalla. Ilmoitan huomaamastani turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

12. Päihteet ja vaaralliset esineet

En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani ilman hyväksyttävää syytä perusopetuslain 29 §:n mukaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai vahingoittaa omaisuutta. Kouluun on kiellettyä tuoda muun muassa alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä muita vastaavia esineitä ja aineita.

13. Kurinpito

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin. Kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain perusopetuslain 7 §:ssä mainittuja keinoja, joita ovat:

- kasvatuskeskustelu
- jälki-istunto
- kasvatuksellisista syistä määrättävä työtehtävä
- kirjallinen varoitus
- määräaikainen erottaminen
- oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita
- oikeus tarkastaa oppilaan tavarat 

Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, tekojen toistuminen voidaan kuitenkin huomioida raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla. Tarkat kuvaukset keinoista löytyvät koulun lukuvuosisuunnitelman liitteestä Suunnitelma kasvatuksellisista ja kurinpidollisista toimenpiteistä.

Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

14. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt sekä kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma käydään oppilaiden kanssa läpi kunkin lukuvuoden alussa. Koulu voi luoda oman koulun toimintatapoja ja -kulttuuria tukevan toimintaohjeistuksen yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi. Koulun oma toimintaohjeistus laaditaan osallistamalla koulun henkilöstö ja oppilaat.

Koulu tiedottaa yhteisistä järjestyssäännöistä oppilaille ja huoltajille vuosittain lukuvuoden alkaessa ja lisäksi aina tarvittaessa lukuvuoden aikana.


Päivitetty 09.07.2021 klo 15:43