Järjestyssäännöt

Keravan perusopetuksen koulujen järjestyssäännöt 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Koulussani noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

2. Järjestyssääntöjen soveltaminen 

Kouluni järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella, opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

3. Oikeus maksuttomaan opetukseen 

Saan maksutonta opetusta kaikkina koulun työpäivinä. 

4. Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 

Minua ja muita oppilaita kohdellaan koulussa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Koulussani on suunnitelma, jonka avulla suojataan kaikkia oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Koulussani käytetään KiVa koulu -ohjelmaa. 

5. Velvollisuus osallistua opetukseen 

Osallistun opetukseen koulun työpäivinä, ellei minulle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Osallistun opetukseen, kunnes olen suorittanut oppivelvollisuuteni. 

6. Hyvä käytös ja muiden huomioiminen 

Käyttäydyn kohteliaasti ja otan muut huomioon. Olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen. Saavun ajoissa oppitunneille. Suoritan tehtäväni tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti. Noudatan ohjeita ja annan työskentelyrauhan. Noudatan hyviä ruokailutapoja. Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukai-sesti kullekin oppitunnille. En pukeudu muita loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti. 

* En kiroile enkä puhu toisista pahaa.

* Nollatoleranssi kaikkeen väkivaltaan, myös ns. leikkitappeluihin!

7. Lähteiden käyttö ja tietoturva 

Käytän töissäni vain luvallista tekstiä ja kuvia tai ilmaisen käyttämieni tekstien ja kuvien lähteen. Julkaisen toisesta henkilöstä otetun valokuvan tai videon internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa vain hänen luvallaan. Noudatan koulussa annettuja tietoturvaohjeita. 

8. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Käytän koulun tietokoneita ja muita laitteita sekä koulun tietoverkkoa huolellisesti minulle opetettujen ohjeiden mukaan. Käytän omia laitteitani opiskeluun oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana vain opettajan luvalla. En käytä mobiililaitteita opetusta häiritsevästi. 

9. Oleskelu ja liikkuminen 

Vietän välituntini koulun alueella. Koulupäivän aikana poistun koulun alueelta vain, jos saan koulun aikuiselta luvat poistumiseen. Kuljen koulumatkani rauhallisesti käyttäen turvallista reittiä. 

10. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani. Kunnioitan toisten omaisuutta. Laitan roskat roskikseen, siivoan omat jälkeni. Minulla on vahingonkorvausvelvollisuus sekä velvollisuus puhdistaa tai järjestää likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuus. 

11. Turvallisuus 

Noudatan minulle annettuja turvallisuusohjeita kaikkialla koulun alueella. Säilytän polkupyörän, mopon ym. välineet niille osoitetulla säilyttämispaikalla. Heitän lumipalloja koulun alueella vain opettajan luvalla. Ilmoitan huomaamastani turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

* Käytän kypärää pyöräillessäni kouluun.

12. Päihteet ja vaaralliset esineet 

En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani ilman hyväksyttävää syytä perusopetuslain 29 §:n mukaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai vahingoittaa omaisuutta. Kouluun on kiellettyä tuoda muun muassa alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä muita vastaavia esineitä ja aineita. 

13. Kurinpito 

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin. Kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain perusopetuslain 7 §:ssä mainittuja keinoja, joita ovat:

  • kasvatuskeskustelu
  • jälki-istunto 
  • kasvatuksellisista syistä määrättävä työtehtävä 
  • kirjallinen varoitus 
  • määräaikainen erottaminen 
  • oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 
  • oikeus tarkastaa oppilaan tavarat 

Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, tekojen toistuminen voidaan kuitenkin huomioida raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla. Tarkat kuvaukset keinoista löytyvät koulun lukuvuosisuunnitelman liitteestä Suunnitelma kasvatuksellisista ja kurinpidollisista toimenpiteistä. 

Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

14. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssäännöt sekä kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma käydään oppilaiden kanssa läpi kunkin lukuvuoden alussa. Koulu voi luoda oman koulun toimintatapoja ja -kulttuuria tukevan toimintaohjeistuksen yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi. Koulun oma toimintaohjeistus laaditaan osallistamalla koulun henkilöstö ja oppilaat. 

Koulu tiedottaa yhteisistä järjestyssäännöistä oppilaille ja huoltajille vuosittain lukuvuoden alkaessa ja lisäksi aina tarvittaessa lukuvuoden aikana. 

Päivitetty 11.01.2021 klo 11:49