Koulun esittely

Päivölänlaakson koulu on syksyllä 2019 valmistunut ja käyttöönotettu koulu, jonka kulttuuria ja toimintaa luodaan yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Koulun toimintakulttuuri rakentuu vuorovaikutuksen ja välittämisen luomasta turvallisuuden tunteesta.

Päivölänlaaksossa oppilasta, hyvinvointia ja oppimista pidetään tärkeänä. Hyvinvointia luodaan huomaamalla hyvää, arvostamalla oppilasta sekä kannustamalla tätä osallistumaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan ympäristöstä, kohtelemaan toisia ihmisiä arvostavasti sekä noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Syrjimiseen, kiusaamiseen tai muuhun kurjaan käytökseen puututaan välittömästi. Oppilaat otetaan mukaan riitojen sovitteluun.

Oppimisessa korostuvat oppimaan oppimisen taidot sekä tulevaisuuden taitojen harjoittelu, vahvuuspedagogiikkaa hyödyntäen. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja koulun aikuisten kanssa käyttäen erilaisia työtapoja vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Yhteistyötä tehdään luovasti ja luokkarajoja rikkoen. Oppilasta ohjataan löytämään ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, ikätasonsa mukaisesti.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään kasvatuskumppanuuden hengessä; dialogisesti, kuunnellen, kunnioittaen ja luottaen.

Päivitetty 05.08.2020 klo 10:09