Valinnaisaineoppaat

Hyvä 7.-luokkalainen,

Luettavanasi on Kurkelan koulun valinnaisaineopas, jossa sinulle esitellään valittavana olevat valinnaisainekurssit sekä kerrotaan niiden arvioinnista ja miten valinnat tehdään.

Yleistä

Valinnaisten opintojen tarkoituksena on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää osaamista omien kiinnostustesi suunnassa. Mieti siis valintasi ja niiden mieluisuusjärjestys huolella! Erityisen tarkkana kannattaa olla pitkiä valinnaisaineita valitessasi – ne arvioidaan numeroin ja ne jatkuvat koko yläkoulun ajan. Pitkää valinnaisainetta voit vaihtaa vain hyvin painavista syistä huoltajan hakemuksella.

7.-luokalla lukujärjestyksessäsi ei ole ollut valinnaisaineita, mutta 8. –ja 9.-luokalla valinnaisainetunteja on yhteensä kuusi. Taide- ja taitoaineista kuvataide, musiikki, kotitalous ja käsityö jäävät pakollisina oppiaineina pois, ellet valitse niistä itsellesi valinnaisainetta. Liikunta jatkuu pakollisena oppiaineena myös 8.- ja 9.-luokilla. Pois jäävien oppiaineiden 7.-luokan kevään arvosanat jäävät 9.-luokan päättötodistukseen. 

 

Pitkät ja lyhyet valinnaisaineet

8.-ja 9.-luokilla opiskelet pitkiä ja lyhyitä valinnaisaineita. Pitkiä valinnaisaineita on kaksi ja niitä molempia opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja 9.-luokilla, eli kahden lukuvuoden ajan. Lyhyitä valinnaisaineita on myös kaksi ja niistä toista opiskellaan syksyn ajan kaksi vuosiviikkotuntia viikossa ja toista keväällä kaksi tuntia viikossa. 9.-luokalle valitaan 8.-luokan keväällä uudet lyhyet valinnaisaineet, mutta pitkät jatkuvat 9.-luokalla samaan tapaan kuin 8.-luokalla.

Koulun käytettävissä olevat opetustilat, henkilöstömäärä ja tuntikehys muodostavat opetuksen järjestämisen raamit, jotka vaikuttavat myös valinnaisaineryhmien muodostamiseen. Ryhmien tulee olla mm. oppilasmäärältään tarkoituksenmukaisia. Tämän vuoksi sinulta kysytään useampia valinnaisainetoiveita mieluisuusjärjestyksessä, joiden perusteella valinnaisaineryhmät muodostetaan. Valinnaisainetoiveesi voi siis toteutua ilmoitettujen toiveiden välillä, mutta ei välttämättä ensisijaisen toiveesi mukaan.

Jos opiskelet kuvataiteen tai liikunnan painotusluokalla, on painotusaine pitkä taide- ja taitoaineen valinnaisesi. Jos olet aloittanut alakoulussa A2-kielen opiskelun, voit ottaa sen muuksi pitkäksi valinnaisaineeksi. Voit valita kielen myös ylimääräisenä, jolloin se lisää viikoittaista tunti- ja työmäärääsi. Harkitse ylimääräiset opinnot aina erityisen huolellisesti ottaen huomioon myös lisääntynyt kotiläksyjen määrä.

Pitkiä valinnaisaineita valitset taide- ja taitoaine- sekä muut valinnaisaineet –kiintiöstä. Molemmista kiintiöistä saat yhden pitkän valinnaisaineen, jota opiskelet kaksi tuntia viikossa läpi vuoden sekä 8.- ja 9.-luokilla.

Lyhyitä valinnaisaineita saat 8.-luokan ajaksi kaksi, joista toista opiskelet kaksi tuntia viikossa syyslukukauden ja toista kaksi tuntia viikossa kevätlukukauden ajan. 9.-luokan ajaksi valitset uudet lyhyet valinnaisaineet keväällä 2023.

Pitkä valinnaisaine /
taide- ja taitoainekiintiö

Opiskellaan 8.- ja 9.-luokilla 2h/vko.
Pitkä valinnaisaine /
muut valinnaisaineet -kiintiö
Opiskellaan 8.- ja 9.-luokilla 2h/vko.
Lyhyt valinnaisaine 1 / syksy 2022
Opiskellaan syyslukukauden ajan 2h/vko.
Lyhyt valinnaisaine 2 / kevät 2023
Opiskellaan kevätlukukauden ajan 2h/vko.

Valinnaisten aineiden arviointi

Taide- ja taitoaineiden pitkät valinnaisaineet (käsityö, kuvataide, liikunta, musiikki, kotitalous) arvioidaan osana yhteistä oppiainetta, joten niistä ei tule erillistä numeroa, vaan seitsemännellä luokalla saatu arvosana jatkuu valinnaisen arvosanana.

Muut valinnaiset aineet –kiintiöstä valitsemasi pitkät valinnaisaineet arvioidaan erikseen numeroin eli niistä tulee erillinen numero todistukseesi. Päättötodistukseesi tulee siis erikseen arviointi pakollisen oppiaineen ja sitä vastaavan pitkän valinnaisen oppimäärän opinnoista, ts. kaksi numeroa kyseisistä aineista.

Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan erillisinä arviointeina suoritetuiksi (S) tai hylätyiksi (H).

Toisen asteen opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon vain numeroin arvosteltavat yhteisiin aineisiin liittyvät pitkät valinnaisaineet, jotka ovat taide- ja taitoaineet (käsityö, kuvataide, liikunta, musiikki, kotitalous) sekä vieraat kielet. Matematiikan sekä suomen kielen ja kirjallisuuden pitkien valinnaisaineiden arvosanat voidaan ottaa huomioon oppilaitoksesta riippuen lukion erityislinjalle haettaessa. Yrittäjyys-kurssin suoritus hyväksiluetaan ammattiopisto Keudan liiketalouden perustutkinnossa. Valinnaisista kielistä A2/B2 voit huoltajan anomuksella saada päättötodistukseen merkinnän "hyväksytty".

Valinnaisten aineiden valinta-aikataulu

Pitkien valinnaisaineiden valinta 8.-  ja 9.-luokan ajaksi sekä lyhyiden valinnaisaineiden valinta 8.-luokan ajaksi tehdään 7.-luokan kevätlukukaudella. Oppilaanohjaajat esittelevät valinnaisaineet ja niiden valintojen periaatteet.

Valinnaisaineiden valinnan aikataulu

 

  • Viikolla 6 valinnaisaineoppaan jako oppilaille
  • Valinnat tehdään Wilman kautta 4.3 mennessä 

Pitkät valinnaisaineet (taide- ja taitoainekiintiö)

Valitset tästä kiintiöstä kolme valinnaisainetoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Valinnaisainetoiveesi voi siis toteutua ilmoitettujen toiveiden välillä, mutta ei välttämättä ensisijaisen toiveesi mukaan. Valinnaisaineen arviointi sisältyy emoaineen arvosanaan, joten todistukseesi ei tule valinnaisaineesta erillistä arvosanaa. Valitsemasi valinnaisaine jatkuu automaattisesti 9. luokalla. Jos opiskelet painotusluokalla, sinulla on jo valittuna pitkä taide- ja taitoaineesi.

Kotitalous, pitkä (ttpKO)

Kotitalousopetuksen tavoitteena 8. ja 9. luokilla on sellaisten tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittäminen, että nuori selviää arkipäivästään (= arjen hallinta) tulevissa elämäntilanteissaan. Opetuksessa tuetaan nuoren itsenäistymistä ja oma-aloitteisuutta yhdessä tekemisen merkitystä iloa unohtamatta. Kotitalousopetuksen tarkoituksena on antaa työn iloa, kehittää käden taitoja ja luovuutta, opettaa käytännön ruuanvalmistusta ja leivontaa, herättää myönteinen asenne kotitöihin ja tasapuoliseen työnjakoon sekä edistää terveellisiä ruokailutottumuksia ja tutustuttaa uusiin makuihin.

Kuvataide, pitkä (ttpKU)

Kuvataiteen kurssilla kannustetaan oppilasta nauttimaan omien tunteiden, havaintojen ja ajatusten ilmaisemisesta kuvallisesti. Opetus kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvantekijänä, kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn ja se rohkaisee omaan kuvalliseen ilmaisuun. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti ja harjoitellaan vaihtelevasti kuvataiteen eri työtapoja ja tekniikoita. Kurssilla tutustutaan kuvailmaisuun mm. piirtäen, maalaten, rakennellen kolmiulotteisesti, savesta muotoillen, taidegrafiikan ja valokuvauksen eri keinoin sekä harjoitellaan animaation ja elokuvan tekoa. Tavoitteena on, että opit uusia sisältöjä ja tekniikoita ja että hallitset kuvallista kulttuuria yhä laajemmin.

Käsityö, pitkä (ttpKS)

Pehmeiden materiaalien käsityössä pääset tutustumaan monipuolisesti tekstiilityön tekniikoihin ja harjoittelemaan erilaisia aihepiirejä sekä yksin että yhdessä. Oppitunneilla valmistetaan vaatteita, asusteita ja kodintekstiilejä eri tekniikoin esim. ompelemalla, neulomalla, kirjomalla ja virkkaamalla. Opiskelussa otetaan huomioon yksilölliset tarpeesi, toiveet ja taipumukset. Oma kiinnostus ohjaa vahvasti työskentelyä varsinkin 9.luokalla, kun suunnitellaan oma vaatetuskokonaisuus ja toteutetaan siitä osia oman valinnan mukaan.

Kovien materiaalien käsityössä opetellaan elämässä tarvittavia hyödyllisiä tietoja ja taitoja, jotka auttavat ammatinvalinnassa ja kodin päivittäisten tehtävien hoidossa. Itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn oppiminen sekä luokan siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Sisältö:

Puutyö: aiemmin opitun syventäminen, uusien koneiden opettelu ja hyödyntäminen, oman työn suunnitteluun ja mitoitukseen sekä materiaalin valintaan perehtyminen, pinnan käsittelyn monipuolistaminen sekä työturvallisuuden opettelu ja ylläpitäminen. Esimerkkitöitä: Kaiutinvahvistin, LED- kuuloketeline, huonekalut ja kalusteiden kunnostusta. Metallityö: putken taivuttaminen, metallin lämpökäsittely, kaasu ja MIG hitsaus, taonta, metallin sorvaus, polttoleikkaus, pinnan käsittelyä sekä korutyöt. Kone- ja sähköoppi sekä elektroniikka: moottoreiden toiminta, pienimuotoista huolto- ja korjaustehtäviä, luvallisia "jokamiehen" sähkötöitä, elektronisten laitteiden valmistusta. Esimerkkitöitä: Taottu ruusu, metallijakkara, naulakko, valaisin, korut.

Liikunta, pitkä (ttpLI)

Liikunnan valinnaiskurssilla pääset vaikuttamaan opetuksen sisältöön. Kurssilla toteutetaan oppilaiden valinnan mukaan eniten kannatusta saaneita koululiikuntalajeja ja tutustutaan myös uusiin lajeihin. Tavoitteena on, että koulunkäyntiisi tulee liikunnallista vaihtelua, pääset kokemaan onnistumisen elämyksiä liikunnan avulla ja fyysinen kuntosi kehittyy vauhdikkaasti. Koska liikunnan opiskelu on paljolti ryhmässä tapahtuvaa, on "fair play" –hengen (reilu peli) ylläpitäminen opiskelussa tärkeää.

Musiikki, pitkä (ttpMU)

Musiikin kurssin tavoitteena on, että saat onnistumisen kokemuksia musiikin parissa ja kokea yhteissoiton iloa. Opiskelemme soittamaan pääasiassa bändisoittimia samalla perehtyen musiikin eri tyyleihin. Kurssilla jatkat seitsemännellä luokalla oppimiesi taitojen kehittämistä. Jokaiselle löytyy sopivaa tekemistä oman taitotason mukaan. Kurssille osallistumisen vaatimukseksi riittää kiinnostus musiikkiin ja soittamiseen. Suurin osa kurssista on aktiivista musisointia, mutta mukaan mahtuu myös musiikin kuuntelua, musiikkiohjelmien opiskelua, omien sävellysten tekoa, improvisointia ja aiheeseen liittyvien tietojen opiskelua.

 

Pitkät valinnaiset (muut valinnaiset aineet –kiintiö)

Valitset myös tästä kiintiöstä kolme valinnaisainetoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Valinnaisainetoiveesi voi siis toteutua ilmoitettujen toiveiden välillä, mutta ei välttämättä ensisijaisen toiveesi mukaan. Tästä valinnaisaineesta tulee erillinen numeroarviointi todistukseesi. Valitsemasi valinnaisaine jatkuu automaattisesti 9. luokalla. Voit valita muuksi pitkäksi valinnaiseksi aineeksi myös alakoulussa alkaneen A2-kielesi.


Espanja, B2-kieli (pEB2)

Tervetuloa oppimaan yhtä maailman puhutuimmista kielistä, espanjaa! Espanjaa puhuu maailmassa noin 470 miljoonaa ihmistä. Sitä puhutaan Espanjan lisäksi monissa Väli- ja Etelä-Amerikan maissa, kuten Meksikossa, Kuubassa, Argentiinassa, Kolumbiassa ja Chilessä. Espanjan tunneilla pääset käyttämään espanjaa jokapäiväisissä tilanteissa. Harjoittelemme vaikkapa ruoan tilaamista ja itsestä, perheestä sekä harrastuksista kertomista espanjaksi. Tulet oppimaan myös paljon asioita espanjankielisten maiden kulttuurista, musiikista ja tavoista.

Kiina, B2-kieli (pKB2)

Kiinnostaako hyppy tuntemattomaan? Anna itsellesi mahdollisuus oppia jotain ihan uutta ja valitse kiinan kieli! Kiinan kieli on maailman suurin kieli -  se on 1,5 miljardin ihmisen äidinkieli. Kiinan osaamisesta on suurta hyötyä vaikkapa Aasiassa matkaillessa sekä työelämässä. Kiinan kielen tunneilla tutustutaan kiinan kirjainmerkistöön, ääntämisen ja Kiinan kulttuurin ominaispiirteisiin. Opit puhumaan ja kirjoittamaan kiinaa arkipäivän tilanteissa, vaikkapa asioimaan ostostilanteissa ja kertomaan omasta itsestäsi ja perheestäsi.

 

Voit valita espanjan tai kiinan kielen (B2) myös ylimääräisenä valinnaisena aineena, jolloin se lisää viikkotyömäärääsi ja kotitehtäviesi määrää. Harkitse ylimääräiset opinnot aina huolella!

 

Mikäli huoltajasi pyytää kirjallisesti, ettei päättötodistukseesi merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta B2- kielestä, päättötodistukseen tulee merkintä "hyväksytty". Tällöin sitä ei huomioida toisen asteen opiskelijavalinnassa.

 

Matematiikka, pitkä muut (pMAV)

Matematiikassa vahvistetaan matemaattisia taitoja sekä tutustutaan joihinkin matematiikan osa-alueisiin, mitkä eivät juurikaan muuten tule tutuiksi peruskoulussa. Tutkimuksellisilla, kokeellisilla ja oivaltavilla opetusmenetelmillä oppilasta kannustetaan matemaattiseen ilmaisuun, loogiseen etenemiseen ja ongelmanratkaisuun. Valinnaisaineen aikana syvennetään oppisisältöjä ja opiskellaan myös opetussuunnitelman ulkopuolisia asioita. Asiasisällöt saattavat vaihdella vuosittain ja ryhmittäin. Kurssilla pelataan myös matemaattisia pelejä kuten shakkia. Matematiikan valinnaiskurssin oppilaat voivat laatia matematiikkapelejä, joita alakoulun oppilaat pääsevät testaamaan. Kurssin arvosana voi vaikuttaa toisen asteen opiskelijavalinnoissa oppilaitoksesta riippuen lukion erityislinjalle hakiessasi.

 

Suomen kieli ja kirjallisuus, Media, pitkä muut (pSUKV)

Mediakurssilla tutustutaan media-alaan monipuolisesti. Kurssilla voidaan esimerkiksi toimittaa kurssilehteä, ryhtyä vloggariksi ja harjoitella editointia. Kurssin arvosana voi vaikuttaa toisen asteen opiskelijavalinnoissa oppilaitoksesta riippuen lukion erityislinjalle hakiessasi.

Tieto- ja viestintäteknologia, pitkä muut (pTVT)

Tieto- ja viestintäteknologiakurssin keskeisimpänä tavoitteena on, että opit tuottamaan itse digitaalista materiaalia ja käyttämään monipuolisesti hyväksi keskeisimpiä ohjelmia ja pilvipalveluiden työkaluja. Lisäksi opit perusasiat mm. tietokoneiden ja palveluiden tietoturvasta, verkko-oppimisympäristöistä, eri palveluiden turvallisesta käytöstä, käyttöjärjestelmän ominaisuuksista sekä mobiililaitteiden hyötykäytöstä.

Käsityö, kovat materiaalit, pitkä muut (pKSK)

Käsityön kovien materiaalien opiskelu syventää ja laajentaa niitä taitoja ja tietoja, joita olet tähän mennessä kovissa materiaaleissa oppinut. Kovien materiaalien opetuksessa harjoittelet ja opiskelet töiden suunnittelua, erilaisia aihepiirejä ja tekniikoita. Opiskelussa huomioidaan yksilölliset tarpeesi, toiveesi ja taipumuksesi. Työprosesseihin kuuluu oleellisena osana oman ja toisten toiminnan ja työn tulosten arviointi ja palauteen antaminen.

Teknisen työn opiskelussa on tavoitteena oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia tuotteita. Harjoittelet työskentelemään itsenäisesti ja omatoimisesti yhteistyössä muiden kanssa ja opit huomioimaan työturvallisuusseikat. Opetus tähtää laajaan sekä perinteiseen että nykyaikaiseen teknologiseen materiaali-, työväline- ja työtapatuntemukseen.

Käsityö, pehmeät materiaalit, pitkä muut (pKSP)

Pehmeiden materiaalien pitkässä valinnaisessa syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja opitaan uusia. Perehdytään erilaisiin tekstiilityön tekniikoihin ja materiaaleihin, joita sitten käytetään omissa projekteissa omien suunnitelmien mukaisesti. Pitkän valinnaisen kurssisisältö suunnitellaan yhdessä. Pitkä valinnainen päättyy 9. luokalla päättöprojektiin, mikä voi olla juhlavaate, sisustustekstiili tai muu tekstiilityön työtavoilla toteutettu tuote.

Liikunta, pitkä muut (pLIVS)

Liikunnan soveltavalla valinnaiskurssilla pääset vaikuttamaan opetuksen sisältöön. Kurssilla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden valinnan mukaan eniten kannatusta saaneita liikuntamuotoja ja tutustutaan uusiin lajeihin. Tavoitteena on nauttia liikunnasta hyvässä ilmapiirissä yhdessä tehden.

Kotitalouspitkä muut (pKOV)

Kotoa pois ja omaan boxiin

Kurssilla perehdytään kotitalouden näkökulmasta asioihin, mitä sinun tulee tietää muuttaessasi kotoa pois. Kurssin aikana valmistetaan edullista arkiruokaa ja leivonnaisia ja tehdään kodin puhtaanapito ja tekstiilienhoitotehtäviä. Kurssilla käydään läpi kodin talouteen liittyviä asioita sekä pohditaan kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Opiskelu koostuu teorian ja ruoanvalmistuskertojen vaihtelusta. Kurssilla tehdään erilaisia kirjallisia projektitöitä mm. liittyen omaan talouteen ja kodinhoitoon. Kurssilla tehdään eri yrityksiin vierailukäyntejä mahdollisuuksien mukaan. 

 Lyhyet valinnaisaineet


Lyhyistä valinnaisaineista valitset neljä valinnaisainetta mieluisuusjärjestyksessä. Näistä toteutuu mahdollisuuksien mukaan kaksi. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan erillisinä arviointeina suoritetuiksi (S) tai hylätyiksi (H).


Kuvataide

Piirrä paremmin

Piirrä paremmin -kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittyä piirtämisessä. Kurssin aikana edistyt piirtäjänä lähtötasostasi käsin ja voitat erilaisia piirtämiseen liittyviä haasteita. Kurssilla nautitaan piirtämisestä ja tutustutaan erilaisiin piirustusvälineisiin. Kurssilla harjoitellaan erilaisia tekniikoita mm. havainnoista piirtäen, mutta tavoitteena on myös oman kuvallisen ilmaisun kehittyminen. Oma kiinnostus ohjaa aihevalinnoissa ja antaa innostusta työskentelyyn.

Monipuolisesti maalaten

Maalauskurssilla tutustutaan maalaamisen erilaisiin tekniikoihin ja samalla haetaan omaa kädenjälkeä. Kurssilla syvennytään erilaisten maalien ja välineiden käyttöön, sommitteluun ja väri-ilmaisuun omia ideoita unohtamatta! Kurssin tarkoitus on myös kehittää omia taiteellisia vahvuuksia ja vahvistaa omaa ilmaisua. Kurssin osallistujat voivat esittää toiveita kurssin sisällöstä.

Valokuvaus- ja elokuvakurssi (max 18 osallistujaa)

Kurssilla syvennytään valokuvan ja liikkuvan kuvan keskeisiin ilmaisu- ja vaikutuskeinoihin ja opit käyttämään niitä omassa kuvailmaisussa. Harjoittelet valokuvauksen ja kuvasommittelun perusteita.  Lyhyiden harjoituksien avulla tutustutaan elokuvakerronnan perusasioihin. Kurssilla voit käyttää omia kuvausvälineitä, koulun iPadeja tai järjestelmäkameroita. Tehtäviä tehdään oman valinnan mukaan sekä yksin että ryhmässä. Voit esittää toiveita kurssin sisällöstä.

 Käsityö

LED- kurssi

LED-kurssilla tutustut led-järjestelmään. Suunnittelet ja toteutat oman valaisimen led-tekniikalla. LED-kurssin tavoitteena on, että opit hyödyntämään käytännössä LED-teknologian pienen koon ja loistavan hyötysuhteen tuomia mahdollisuuksia valaistuksessa ja sisustuksessa.

Korukurssi

Korukurssilla tehdään perinteisiä käsityötekniikoita hyödyntäen koruja itselle sekä lahjaksi. Materiaalina käytämme eri metalleja, muoveja sekä puuta. Perinteisten käsitöiden lisäksi kurssilla otetaan haltuun piirto-ohjelmat, joiden avulla pystytään hyödyntämään uudempia teknologioita esim. laserleikkuria. Mahdollisuuksien mukaan käytämme myös 3D-tulostinta. Kurssi vaatii oppilaalta hyvää itsenäistä työskentelytaitoa, pitkäjänteisyyttä valmistaa ja viimeistellä suunnittelemansa koru loppuun, sekä paljon oma-aloitteisuutta

Monimateriaalikurssi

Monimateriaaliseen ja kierrätykseen painottuvan käsityön kurssilla tutustutaan tuunaten ja uutta luoden monipuolisesti erilaisiin pehmeisiin ja koviin materiaaleihin. Innostutaan työstämään ja tutustumaan mm. kipsiin, betoniin, metalliin ja erilaisiin pehmeisiin materiaaleihin oman kiinnostuksen mukaan. 

Lankatyöt

Lankatyöt ovat muutakin kuin vain neulomista ja virkkaamista. Kurssilla syvennytään mitä erilaisempiin lankatöihin. Voit muun muassa neuloa, virkata, ommella pitsiä, käpyillä pitsiä, solmeilla tai opetella kinnasneulontaa. Perehtymisen jälkeen voit valita yhden tai useamman tekniikan, mitä sitten käytät työssäsi suunnitelmasi mukaisesti.

Liikunta

Liikunta-aiheinen projektikurssi

Tällä kurssilla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan itseäsi kiinnostavan liikuntaprojektin. Sen voi tehdä pienessä ryhmässä, yksin tai vaikka yhdessä kaikkien kanssa. Projektiaiheena voisi olla esim. kunto-ohjelmavideon tekeminen, henkilökohtainen taitoprojekti, turnauksen järjestäminen. Tai kenties innostut kehittämään koululle omaa frisbeegolfrataa.

Palloilukurssi

Kurssi antaa virikkeitä uusille harrastuksille sekä uusia elämyksiä. Kurssilla pelataan erilaisia pallopelejä kuten esim. salibandya, jalkapalloa ja koripalloa sekä tutustutaan myös mailapeleihin.

Joogaa - hyvinvointia mielelle ja keholle

Joogassa harjoitat ja vahvistat kehoa ja mieltä. Opit asana työskentelyn perusteet sekä tunnistamaan oman kehosi liikkuvuutta ja vahvuutta. Opit rauhoittamaan omaa mieltäsi sekä positiivista asennetta itseäsi kohtaan.

 

Tanssikurssi

Nautitaan tanssista!  Kurssi voi sisältää esimerkiksi tanssikoreografian suunnittelua itselle tai ryhmälle tai musiikkia sisältävän liikuntaesityksen suunnittelua (nykysirkusohjelmanumero)ryhmän kiinnostuksen mukaan. Käydään tuntien alussa ensin läpi perustanssitunnin lämmittelyrutiineja. Tic toc-tanssejakin voi tehdä.

Kasva urheilijaksi (Urhea-toiminta)
Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuskurssilla keskitytään liikuntataitojen harjoitteluun ja urheilijan liikepankin kehittämiseen. Kurssi tukevat urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja luo valmiuksia tulevaisuuden vaativampaa harjoittelua varten. Tunnit syventävät oppilaan ymmärrystä omasta osaamisesta ja tavoista harjoitella taitoja ja ominaisuuksia sekä kannustat omatoimiseen harjoitteluun. (kaupungin yhteinen kurssi)

Musiikki

Bändikurssi
Bändikurssilla tutustut musiikkiin monipuolisesti soittamalla ja / tai laulamalla ja kuuntelemalla. Sinulla on mahdollisuus bändisoittoon sekä esimerkiksi koskettimien-, kitaran, basson- tai rumpujensoittotaidon harjoittamiseen. Voit esittää toiveita kurssin sisällöstä. Aiempi soittokokemus ei ole tarpeen, mutta myös musiikinharrastajat ovat tervetulleita.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Luovan kirjoittamisen kurssi
Luovuus, pähkäily ja kirjoittaminen – niistä muodostuu luovan kirjoittamisen kurssi, jonka tunneilla voi ottaa rennosti ja antaa tajunnan virrata. Kurssilla kirjoitetaan erilaisia lyhyitä tekstejä.

Muut

Tukioppilaskurssi
Olet tukioppilaaksi sopiva nuori, jos ja kun olet valmis sitoutumaan tukioppilastoiminnan yleisiin tavoitteisiin, olet empaattinen, hyväksyt monenlaiset elämisen mallit, olet oma itsesi. Koulutuksesi ja perehdytyksesi tukioppilaaksi toteutetaan lyhyenä valinnaisena 8. luokan kevätlukukaudella. Kun valitset tukioppilaskurssin lyhyeksi valinnaisaineeksi, tulee sinun tehdä myös erillinen hakemus, joka sinun pitää palauttaa opolle, jotta voit tulla valituksi kurssille.

This is my life!

Oma koti, omat rahat, aikuisuus, itsenäisyys, vapaus ja vastuu – samaan aikaan ihania ja kamalia asioita. Aikuisena saa päättää omista asioistaan entistä enemmän. On hienoa, että itsenäistyminen tuo lisää vapautta. Tällä kurssilla harjoitellaan TVT-taitoja, ruoanlaittoa, sähköistä asiointia (laskujen maksu, työn haku, opintotuki yms.), oman kodin hoitoa, oman talouden hoitoa sekä rahan käyttöä. Tutustumme myös yrittäjyyteen ja parannamme omaa hyvinvointiamme (terveys, sosiaaliset taidot ja mielen hyvinvointi). Harjoittelemme myös itsenäiseen elämään tarvittavia arjen taitoja sekä sitä, mistä löytää apua erilaisiin tilanteisiin.


Hyvä 8.-luokkalainen,

Luettavanasi on Kurkelan koulun valinnaisaineopas, jossa sinulle esitellään valittavana olevat valinnaisainekurssit sekä selitetään, miten valinnat tehdään.

Yleistä

Valinnaisten opintojen tarkoituksena on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää osaamista omien kiinnostustesi suunnassa. Valitset uudet lyhyet valinnaisaineet yhdeksännelle luokalle. Niistä toista opiskelet syksyn ajan kaksi tuntia viikossa ja toista keväällä kaksi tuntia viikossa.

Valinnaisaineiden määrä

9.-luokka
- samat kaksi pitkää valinnaisainetta jatkuvat 8.-luokalta
- kaksi uutta lyhyttä kurssia, yksi syksyllä ja yksi keväällä

Lyhyet valinnaisaineet

Lyhyistä valinnaisaineista valitset neljä valinnaisainetta mieluisuusjärjestyksessä. Näistä toteutuu mahdollisuuksien mukaan kaksi.

 Lyhyiden valinnaisaineiden arviointi

Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan erillisinä arviointeina suoritetuiksi (S) tai hylätyiksi (H). Toisen asteen opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon vain numeroin arvosteltavat yhteisiin aineisiin liittyvät pitkät valinnaisaineet, jotka ovat taide- ja taitoaineet (käsityö, kotitalous, musiikki, liikunta ja kuvataide) sekä vieraat kielet.

Valinnaisaineiden valinta-aikataulu

Koulun käytettävissä olevat opetustilat, henkilöstömäärä ja tuntikehys muodostavat opetuksen järjestämisen raamit, jotka vaikuttavat myös valinnaisaineryhmien muodostamiseen. Ryhmien tulee olla mm. oppilasmäärältään tarkoituksenmukaisia.

Tämän vuoksi sinulta kysytään neljä valinnaisainetoivetta mieluisuusjärjestyksessä, joiden perusteella valinnaisaineryhmät muodostetaan. Valinnaisainetoiveesi voi siis toteutua ilmoitettujen toiveiden välillä, mutta ei välttämättä ensisijaisen toiveesi mukaan.

Valinnaisaineiden valinnan aikataulu

-viikolla 6 valinnaisaineoppaan jako

-valinnat tehdään Wilman kautta 4.3. mennessä

 

Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan erillisinä arviointeina suoritetuiksi (S) tai hylätyiksi (H).
 

 

Lyhyet valinnaisaineet

Kuvataide

Piirustus, maalaus ja keramiikka
Piirrä ja maalaa oikein havainnosta. Kurssilla tutustutaan piirtämisen ja maalaamisen erilaisiin tekniikoihin ja samalla haetaan omaa kädenjälkeä. Tutustutaan kolmiulotteisen muodon luomiseen sekä valo-, puolivarjo- ja varjo-käsitteisiin. Harjaannut rakentamaan kuvaa kaksiulotteiselle pinnalle maalaamalla ja piirtämällä, kehität silmän ja käden yhteistyötä. Kurssilla perehdyt myös erilaisiin savityöskentelytekniikoihin sekä hahmottamaan ja työstämään kolmiulotteisia esineitä. Opit valitsemaan käyttötarkoituksiin sopivimpia välineitä ja tekniikoita. Kurssilla voidaan painottaa eri osa-alueita ryhmän toiveiden mukaisesti.

Piirrä paremmin 2
Piirrä paremmin -kurssilla kokeillaan monipuolisesti erilaisia kyniä ja käytetään myös tietokoneeseen liitettävää piirtopöytää. Kurssilla on mahdollisuus kokeilla monipuolisesti eri tekniikoita peruspiirtimistä digitaaliseen kuvankäsittelyyn, mutta pääpaino on omien ideoiden sekä kuvallisen ilmaisun kehittyminen. Oma kiinnostus ohjaa aihevalinnoissa ja antaa innostusta työskentelyyn. Kurssille voi osallistua, vaikkei olisikaan käynyt 8.luokan lyhytkurssia. Kurssin sisältö on erilainen.

 

Sarjakuva- ja kuvituskurssi
Kuvituspainotteisella kurssilla on tilaisuus tehdä tarinoihin liittyviä kuvia ja kokeilla erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita sekä luoda ihastuttavia kollaaseja yhdistämällä erilaisia tekniikoita. Kurssilla tutustutaan sarjakuvan tekemisen perusteisiin. Tutustutaan kuvalliseen tarinankerrontaan erilaisten harjoitusten kautta, suunnitellaan hahmoja ja kokeillaan erilaisia tekniikoita. Kurssilla syvennytään sarjakuvaan ja kuvitukseen ilmaisumuotona. Käymme läpi kuvituksen eri osa- alueita lehtikuvituksesta kuvakirjaan.

Valokuvaus ja elokuva
Kurssilla syvennytään valokuvan ja liikkuvan kuvan keskeisiin ilmaisu- ja vaikutuskeinoihin ja opit käyttämään niitä omassa kuvailmaisussa. Harjoittelet valokuvauksen ja kuvasommittelun perusteita.  Lyhyiden harjoituksien avulla tutustutaan elokuvakerronnan perusasioihin sekä toteutetaan lyhytelokuva. Kurssilla voi käyttää omia kuvausvälineitä, koulun iPadeja tai järjestelmäkameroita. Tehtäviä tehdään oman valinnan mukaan sekä yksin että ryhmässä. Voit esittää toiveita kurssin sisällöstä.

Käsityö
Ideasta tuotteeksi
Tässä valinnaisaineessa oppilaalla on mahdollisuus päästä toteuttamaan ja tuottamaan oma käsityöllinen idea konkreettiseksi tuotteeksi hyödyntäen sekä teknisen työn että tekstiilityön resursseja. Kurssilla hyödynnetään aikaisemmin opittuja tekniikoita ja laitteita sekä tutustutaan uusimpiin teknologioihin. Kurssilla valmistetaan oppilaan ideoima ja suunnittelema projekti tai huolletaan ja korjataan jokin oppilaan vanha kaluste tai esine. Projekti voi olla myös eri oppiaineita integroiva kokonaisuus tai kurssilla voidaan tehdä/jatkaa muilla käsityökursseilla kesken jääneitä projekteja. Kurssi vaatii oppilaalta hyvää itsenäistä työskentelyä, pitkäjänteisyyttä sekä oma-aloitteisuutta.

Monimateriaalikurssi (max 24 oppilasta)
Monimateriaaliseen ja kierrätykseen painottuvan käsityön kurssilla tutustutaan tuunaten ja uutta luoden moni-puolisesti erilaisiin pehmeisiin ja koviin materiaaleihin. Innostutaan työstämään ja tutustumaan mm. kipsiin, betoniin, metalliin ja erilaisiin pehmeisiin materiaaleihin oman kiinnostuksen mukaan. 

Korukurssi
Korukurssilla tehdään perinteisiä käsityötekniikoita hyödyntäen koruja itselle sekä lahjaksi. Materiaalina käytämme eri metalleja, muoveja sekä puuta. Perinteisten käsitöiden lisäksi kurssilla otetaan haltuun piirto-ohjelmat, joiden avulla pystytään hyödyntämään uudempia teknologioita esim. laserleikkuria. Mahdollisuuksien mukaan käytämme myös 3D-tulostinta. Kurssi vaatii oppilaalta hyvää itsenäistä työskentelytaitoa, pitkäjänteisyyttä valmistaa ja viimeistellä suunnittelemansa koru loppuun, sekä paljon oma-aloitteisuutta.

Kaiutin-/vahvistinkurssi
Kurssilla rakennetaan valmissarjasta moniäänikaiutin. Rakentelun ohessa kurssilla syvennytään elektroniikkaan ja komponenttien toimintaan. Halutessaan oppilaalla on mahdollisuus tuoda omat elementit ja osat isompien kaiuttimien rakenteluun.

Lankatyöt

Lankatyöt ovat muutakin kuin vain neulomista ja virkkaamista. Kurssilla syvennytään mitä erilaisempiin lankatöihin. Voit muun muassa neuloa, virkata, ommella pitsiä, käpyillä pitsiä, solmeilla tai opetella kinnasneulontaa. Perehtymisen jälkeen voit valita yhden tai useamman tekniikan, mitä sitten käytät työssäsi suunnitelmasi mukaisesti.

 

Liikunta
Pallo haltuun
Kurssilla on tarkoitus perehtyä ryhmän valitsemiin palloilulajeihin tarkemmin. Ryhmä valitsee yhden ulko- ja yhden sisäjoukkuepelin sekä yhden mailapelin, joihin syvennytään taitoharjoittelulla ja pelaamisella. Kurssilla opetellaan myös pelikäsitykseen liittyviä asioita.

Liikunta-aiheinen projektikurssi
Tällä kurssilla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan itseäsi kiinnostavan liikuntaprojektin. Sen voi tehdä pienessä ryhmässä, yksin tai vaikka yhdessä kaikkien kanssa. Projektiaiheena voisi olla esim. kunto-ohjelmavideon tekeminen, henkilökohtainen taitoprojekti, turnauksen järjestäminen. Tai kenties innostut kehittämään koululle omaa frisbeegolfrataa.

 

Tanssikurssi

Nautitaan tanssista!  Kurssi voi sisältää esimerkiksi tanssikoreografian suunnittelua itselle tai ryhmälle tai musiikkia sisältävän liikuntaesityksen suunnittelua (nykysirkusohjelmanumero)ryhmän kiinnostuksen mukaan. Käydään tuntien alussa ensin läpi perustanssitunnin lämmittelyrutiineja. Tic toc-tanssejakin voi tehdä.

Kasva urheilijaksi (Urhea-toiminta)
Kasva urheilijaksi-yleisvalmennuskurssilla keskitytään liikuntataitojen harjoitteluun ja urheilijan liikepankin kehittämiseen. Kurssi tukevat urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja luo valmiuksia tulevaisuuden vaativampaa harjoittelua varten. Tunnit syventävät oppilaan ymmärrystä omasta osaamisesta ja tavoista harjoitella taitoja ja ominaisuuksia sekä kannustat omatoimiseen harjoitteluun.

Musiikki
Bändikurssi
Kurssilla tutustut musiikkiin monipuolisesti soittamalla ja / tai laulamalla ja kuuntelemalla. Sinulla on mahdollisuus bändisoittoon sekä esimerkiksi koskettimien-, kitaran, basson- tai rumpujensoittotaidon harjoittamiseen. Voit esittää toiveita kurssin sisällöstä. Aiempi soittokokemus ei ole tarpeen, mutta myös musiikinharrastajat ovat tervetulleita.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Nuortenkirjallisuuden kurssi
Tervetuloa nauttimaan lukemisesta! Nuortenkirjallisuuden kurssilla kuulet vinkkauksia koukuttavista nuortenkirjoista, voit valita itsellesi mieleistä luettavaa ja pääset keskustelemaan luetuista kirjoista muiden kanssa. Voit halutessasi suorittaa myös lukudiplomin.

Mediakurssi

Mediakurssilla tutustutaan media-alaan monipuolisesti. Kurssilla voidaan esimerkiksi toimittaa kurssilehteä, ryhtyä vloggariksi ja harjoitella editointia.

Yhteiskuntaoppi
Yrittäjyys

Yrittäjyyden kurssi toteutetaan yhdessä Keudan liiketoiminnan opiskelijoiden kanssa. Yrittäjyyden opintojen ohessa oppilaalla on mahdollisuus tutustua ammatilliseen koulutukseen.

Kurssin aikana tutustutaan yrittäjyyteen ja oppilaat pääsevät kokeilemaan "oikeaa yrittäjyyttä" Nuori yrittäjyys (NY)-toiminnan kautta. Kurssi alkaa suunnittelemalla ryhmissä omaa liikeideaa. Kurssin aikana liikeidea täsmentyy ja sitä voi kokeilla käytännössä opettajan ohjauksessa. Kurssilla tehdään asioita yhdessä oppien ja tavoitteena on parantaa oppilaan oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja, luovuutta ja työelämätaitoja. Kurssin aikana tapaamme nuoria yrittäjiä ja kuulemme heidän opiskelupolkujaan sekä tutustumme paikallisiin yrityksiin. Kurssisuoritus voidaan tunnustaa suoritukseksi oppilaan jatkaessa ammatillisia opintojaan Keudassa.

Muut

This is my life!

Oma koti, omat rahat, aikuisuus, itsenäisyys, vapaus ja vastuu – samaan aikaan ihania ja kamalia asioita. Aikuisena saa päättää omista asioistaan entistä enemmän. On hienoa, että itsenäistyminen tuo lisää vapautta. Tällä kurssilla harjoitellaan TVT-taitoja, ruoanlaittoa, sähköistä asiointia (laskujen maksu, työn haku, opintotuki yms.), oman kodin hoitoa, oman talouden hoitoa sekä rahan käyttöä. Tutustumme myös yrittäjyyteen ja parannamme omaa hyvinvointiamme (terveys, sosiaaliset taidot ja mielen hyvinvointi). Harjoittelemme myös itsenäiseen elämään tarvittavia arjen taitoja sekä sitä, mistä löytää apua erilaisiin tilanteisiin.

Päivitetty 31.08.2022 klo 15:09