Killan koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma 2017-2019

Yhdenvertaisuuslaki:

6 §
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

8 §
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 

Tasa-arvolaki:

5 § (30.12.2014/1329)
Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa

Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

5 a § (30.12.2014/1329)
Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.                                                                            1)selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta

2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi;

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

 

Killan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen kartoitus keväällä 2016

Killan koulussa arvioitiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilannetta keväällä 2016 ja samalla kuultiin niin henkilökuntaa kuin oppilaita sekä osallistettiin huoltajia kevätriehassa.

 

Henkilöstö

Henkilöstökokouksissa keskusteltiin tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ja teetettiin teflon-testi ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjana henkilöstön asenneilmapiirin kartoittamiseksi.

Teflon-testin avulla tutkimme käsityksiä omasta asemasta yhteiskunnassa ja sen avulla on mahdollista tulla tietoiseksi siitä, joutuuko elämässään syrjityksi yhdenvertaisuuslain määrittämien syrjintäperusteiden mukaan.

Testissä jokainen osallistuja merkitsee ylös saamansa pisteet. Niitä ei kuitenkaan tarvitse kertoa toisille, koska kyse on ensisijaisesti oman tietoisuuden lisäämisestä. Teflon-testin kysymys kuuluu: kuinka usein joudut elämässäsi epämukaviin tilanteisiin tai epämukavanerityishuomion kohteeksi seuraavien ominaisuuksiesi takia.

Kysymykset koskivat vastaajien ikää, etninen taustaa, kansalaisuutta, äidinkieltä tai -kieliä,

uskontoa, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vammaa tai terveydentilaa. Vastaaja voi valita väittämän Usein: 3 pistettä, Joskus: 2 pistettä, Harvoin: 1piste, En koskaan: 0 pistettä.

Kukin laskee itselleen pisteet jokaisesta kohdasta. Pisteitä saa 0-24.

Tuloksia tarkasteltaessa kävi ilmi, että mitä pienemmät pisteet saa, sitä harvemmin joutuu elämässään syrjityksi. Testin nimi teflon viittaa siihen, että pinnallemme muodostuu ikään kuin tefloninen pinta, jos emme itse altistu syrjinnälle. Silloin meidän on vaikeampi havaita syrjintää. Syrjintää pitää aktiivisesti opetella havainnoimaan.

Kokouksessa nousi kaksi ideaa kehittämiskohteiksi: opettajainhuone muuttuu henkilöstöhuoneeksi ja joka lukuvuodeksi valittaisiin vähintään yksi, mielellään kaksi tasa-arvo-opettajaa. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusjanan tulosten perusteella päätettiin saada koulun henkilökunta pohtimaan laajemmin erilaisuutta ja siitä syntyvää eriarvoisuutta ja siksi valittiin henkilökunnan osallistamistavaksi etuoikeuskävely. 

Etuoikeuskävely on Priviledge Walk -harjoitukseen pohjautuva toiminnallinen peli, joka auttaa ymmärtämään etuoikeuksien monimuotoisuutta. Etuoikeuskävelyssä osallistujat pääsevät kuvitteellisen                 identiteetin kautta kokemaan, millaisia etuoikeuksia yhteiskunnassa tietyt identiteetin ulottuvuudet        tuovat ja mitkä taas sulkevat etuoikeuksia pois.

 

Oppilaat

Oppilaat käsittelivät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa rasisminvastaisella viikolla. Jokaisessa luokassa teetettiin Rauhankasvatusinstituutin Ei haittaa jos –prezi, jonka perusteella luokista nousi seuraavia kehitysehdotuksia: kiusaamisen vähentäminen, osallisuuden lisääminen välitunneilla sekä yhdenvertaiset säännöt kaikille. Lisäksi luokissa katsottiin erilaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä videoita ja käytiin aiheesta keskusteluja. Koululla vieraili myös artisti Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf, joita haastateltiin mm. kiusaamisesta.

Oppilaat päätettiin osallistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon teettämällä luokissa toukokuun aikana monikulttuurisuuskukkia. Tarkoituksena oli, että oppilaat oppisivat arvostamaan erilaisuutta ja sitä kautta kiusaaminen vähenisi. Monikulttuurisuuskukat olivat esillä kevätjuhlan aikana aulassa.  Myös vanhemmat tekivät yhdessä lastensa kanssa monikulttuurisuuskukkia koulun kevätriehassa 12.5.2016.  

 

Kehitysehdotukset/toimet

  1. Kiusaamisen vähentäminen: Koulukiusaamiseen puututaan tehokkaasti- nolla toleranssi ja tapaukset tuodaan systemaattisesti Verso- ja Kiva-menettelyihin. Välituntivalvontaa tehostetaan ja kummitoimintaa eri luokka-asteiden välillä lisätään. Tunne- ja kaveritaito-ryhmiä toteutetaan ja autetaan oppilaita selvittämään ratkaisukeskeisesti ristiriitatilanteita.

  2. Osallisuuden lisääminen välitunneilla: Koulu osallistuu Liikkuva koulu -hankkeeseen, jonka myötä välitunneille tulee enemmän ohjattua toimintaa ja leikkivälineitä. Luokkien ideat välituntitoiminnan kehittämiseksi mm. välinetoiveet ja piha-alueiden käyttö tuodaan opettajainkokouksen käsittelyyn. 5. ja 6. -luokkien oppilaat huolehtivat välituntilainaamon toiminnasta. Välkkäri- koulutuksia järjestetään säännöllisesti ja liikuntavastaava huolehtii Välkkäri- toiminnan toteutumisesta välituntien aikana.

  3. Yhdenvertaiset säännöt kaikille: Henkilöstökokouksissa keskustellaan yhdessä koulun säännöistä niin, jotta ne olisivat kaikille mahdollisimman yhteneväiset. Oppilaskunnan rooli yhdenvertaisten sääntöjen luomisessa ja kiusaamisen ehkäisemisessä korostuu.  Oppilaskunnan hallitus käsittelee yhdessä oppilaskuntaa ohjaavien opettajien kanssa koulun järjestyssäännöt vuosittain ja tarvittavat päivittämiset sääntöihin tehdään yhdessä koulun henkilöstön kanssa.

  4. Henkilöstökokouksessa nousi kaksi ideaa kehittämiskohteiksi: opettajainhuone muuttuu henkilöstöhuoneeksi ja joka lukuvuodeksi valittaisiin vähintään yksi mielellään kaksi tasa-arvo-opettajaa erilliskorvauksella.

  5. Toimeenpano: suunnitelma toteutetaan aktiivisesti koulun arjessa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopettajat huolehtivat mm. kyselyjen toteuttamisesta vuosittain ja rasisminvastaisen viikon järjestelyistä yhteistyössä koulun johtoryhmän kanssa.

  6. Arviointi ja seuranta: toteutetaan kysely kiusaamista koskien lukukausittain (kirjataan suunnitelmaan ja toteutetaan suunnitelman mukaisesti), käytetään aktiivisesti ja seurataan Verso- ja Lions Quest- menetelmän tai Kiva- materiaalien tai muiden vastaavien menetelmien käyttöä. Tuetaan opettajien kouluttautumista. Seurataan henkilöstön työtyytyväisyyskyselyjen ja huoltaja- ja oppilaskyselyjen tuloksia myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

  7. Kirjaaminen tai muu dokumentointi: on tärkeä osa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Toteutetut arviointi-, seuranta- ja toimenpidemenettelyt kirjataan vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osaksi. Suunnitelma toimii samalla käsikirjana tuleville vuosille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 21.06.2018 klo 11:43