Killan koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma 2019-2022


Killan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022

Taustaa

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

 Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Tytöillä ja pojilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

 Nykytilanteen kartoitus

Koulumme luokissa käsiteltiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemaa. Luokissa tutustuttiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteisiin sekä pohdittiin syrjimisen eri aihepiirejä (mm. perhe, sukupuoli, ihonväri, kieli, uskonto, ikä, vamma, terveys, raha, pukeutuminen, nimi, luonne, "omituisuus", "erilaisuus".)

Kaikille luokka-asteiden oppilaille teetettiin kysely. Kysely toteutettiin sähköisesti, käyttäen apuna Google Forms-alustaa. Kyselyyn vastattiin oppituntien aikana ja ekaluokkalaisten apuna kyselyyn vastaamisessa olivat kummiluokan oppilaat. Kysymyksiin oli vastausvaihtoehtoina kyllä, ei, en osaa sanoa.

Tässä kyselyn kysymykset:

 1. Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää?
 1. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?
 2. Syrjitäänkö oppilaita ulkonäön perusteella koulussamme?
 3. Syrjitäänkö jotain henkilöä taustansa (kieli, kotimaa, kulttuuri, tavat) takia koulussamme?
 4. Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia?
 5. Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?
 6. Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?
 7. Onko tytöillä ja pojilla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme?

Huoltajille tehtiin kysely, jossa oli yksi kysymys: Onko lastanne kohdeltu tasa-arvoisesti vuoden 2019 aikana Killan koulussa? Vastausvaihtoehdot olivat 1) ei 2) kyllä. Jos vastasi ei, niin kyselyssä oli varattu tilaa avoimelle vastaukselle. Vastaukset tulivat rehtorille nimettöminä. Kysely toteutettiin sähköisesti Google Forms-kyselynä.

Tulokset

Oppilaskyselyn tulokset

Vastaajia 219 oppilasta

 1. Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää?
  kyllä 84 %                ei 2 %            en osaa sanoa 14 %
 2. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?
  kyllä 88 %                ei 4 %            en osaa sanoa 8 %
 3. Syrjitäänkö oppilaita ulkonäön perusteella koulussamme?
  kyllä 11 %                ei 43 %          en osaa sanoa 46 %
 4. Syrjitäänkö jotain henkilöä taustansa (kieli, kotimaa, kulttuuri, tavat) takia koulussamme?
  kyllä 11%                 ei 44 %          en osaa sanoa 45 %
 5. Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia?
  kyllä 57 %                ei 17 %          en osaa sanoa 26 %
 6. Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?
  kyllä 77 %                ei 7 %            en osaa sanoa 16 %
 7. Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?
  kyllä 70 %                ei 11 %          en osaa sanoa 19 %
 8. Onko tytöillä ja pojilla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme?
  kyllä 82 %                ei 6 %            en osaa sanoa 12 %

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteet ovat oppilaille vaikeita. Nämä seikat tulivat ilmi usean opettajan kertomana. On hyvä, että näitä asioita on käsitelty ja keskusteltu, mutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä ja ymmärrystä tulee jatkossa käsitellä lisää, jotta oppilaiden ymmärrys lisääntyy.

Huoltajakyselyn tulokset

Huoltajille tehtiin Google Forms-kysely, joka oli avoinna 14.1.-22.1.2020. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 54.

Huoltajien kysymys kuului:

"Onko lastanne kohdeltu tasa-arvoisesti Killan koulussa vuoden 2019 aikana?

Vastaajista 81,5 prosenttia vastasi kysymykseen kyllä ja 18,5 prosenttia vastasi ei. Kyselyssä oli pyydetty ei vastauksen valinneita kertomaan minkälaisissa tilanteissa lapsen kohtelu ei ole ollut tasa-arvoista.

Avoimissa vastauksissa, joita tuli 11 kappaletta, käsiteltiin seuraavia teemoja. Poikien ja tyttöjen välinen tasa-arvo, oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu, erilaisuuden takia syrjiminen ja kiusaamiseen liittyvät asiat. Useassa vastauksessa kuitenkin kerrottiin, että tilanteet on selvitetty viipymättä.

Toimenpiteet

Kyselytulosten perusteella kohdistamme huomiomme muutamaan asiaan.

 1. Kannustetaan kaikkia koulussamme toimivia ihmisiä mm. ilmaisemaan mielipiteitään, rohkeutta erottua ulkonäön tai vaatetuksen suhteen
 2. Lisätään ymmärrystä yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioissa. Saadun palautteen perusteella monille oppilaille yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät käsitteet olivat uusia. Tietoisuuden lisäämisen myötä tarkoituksena on parantaa koulumme ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
 3. Työrauhan parantaminen. Luokan työrauhan tulee olla sellainen, että kaikilla oppilailla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus oppimiseen riippumatta siitä missä luokassa oppilas opiskelee – puututaan jämäkästi epäkohtiin ja kehutaan hyvästä toiminnasta.

Seuranta                                                                                                                                          Tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Koulun rehtorin ja opetushenkilöstön tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, siihen liittyviä toimenpiteitä ja suunnitelmia noudatetaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 09.07.2021 klo 16:23