Kieliluokka

Kieliluokka

Kohderyhmä

Kieliluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia voidaan ottaa vain, jos keravalaisia hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden.

Yleiskuvaus

Kaikille yhteisten englannin kielen tavoitteiden lisäksi kieliluokkien englannin opiskelussa tavoitteena on kielitaidon syventäminen ja kansainvälisen ajattelun laajentaminen. Tavoitteena on, että oppilas

  • kehittyy rohkeaksi kielenkäyttäjäksi, jolle englannin kieli on luonteva toiminnan väline
  • oppii yhteistyössä toisten kanssa hyödyntämään monipuolisesti kielitaitoaan elämän erilaisissa tilanteissa, sekä luokassa että sen ulkopuolella
  • kasvaa suvaitsevaisuutta edistäväksi oman kulttuurinsa edustajaksi

Yhden vuosiviikkotunnin lisäys englannissa seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla tarjoaa mahdollisuuden opiskella kaikille yhteisiä sisältöalueita syventäen ja laajentaen. Seitsemännen ja kahdeksannen luokan aikana syvennetään sekä aktiivista että passiivista, ymmärtävää kielitaitoa.

9. luokalla espanjan opiskelussa tutustutaan kielen alkeisiin ja Espanjan tapoihin ja kulttuuriin, jonkin verran myös Latinalaisen Amerikan kulttuuriin. Kiinnostuksen herääminen uutta kieltä kohtaan sekä kykyä kommunikoida espanjaksi helpoissa arkipäivän tilanteissa.

Tuntiresurssi

Seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla opiskellaan yksi viikkotunti lisää englantia  ja yhdeksännellä luokalla yksi viikkotunti espanjaa. Tunnit on otettu oppilaan valinnaisainetunneista..

Valinta

Luokalle valitaan enintään 28 oppilasta. Valintakriteereinä käytetään A1-kielen arvosanaa tai A1- ja A2-kielen arvosanojen keskiarvoa (parempi huomioidaan) ja äidinkielen arvosanaa sekä oppilaan laatimaa kirjoitelmaa, jotka pisteytetään. Hakijat asetetaan edellä olevien arvosanojen summan mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Lisää tietoa (PDF-tiedosto)​

Päivitetty 22.01.2016 klo 13:45