Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kalevan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020

Taustaa

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Tytöillä ja pojilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

 

Nykytilanteen kartoitus

Koulumme luokissa käsiteltiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemaa. Luokissa tutustuttiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteisiin sekä pohdittiin syrjimisen eri aihepiirejä (mm. perhe, sukupuoli, ihonväri, kieli, uskonto, ikä, vamma, terveys, raha, pukeutuminen, nimi, luonne, "omituisuus", "erilaisuus".)

Luokat saivat tehtäväksi miettiä kysymyksiä, joihin oppilaat pääsisivät itse vastaamaan. Kysymykset tuli laatia siten, että niihin pystyi vastaamaan: 1) kyllä 2) ei 3) en osaa sanoa. Kysymyksiä tuli yhteensä useita kymmeniä, joista lopulliseen kyselylomakkeeseen valittiin 10 kysymystä. Oppilaat vastasivat samaan kyselyyn vuonna 2017 ja 2020. Samaa kyselyä käyttäen tarkoituksemme oli saada vertailutietoa edelliseen kysymykseen.

Tässä oppilaiden laatimat kysymykset:

 1. Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää?
 2. Syrjitäänkö henkilöitä ulkonäön perusteella koulussamme?
 3. Syrjitäänkö jotain henkilöä vammaisuuden vuoksi koulussamme?
 4. Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia?
 5. Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?
 6. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?
 7. Suosivatko opettajat tyttöjä koulussamme?
 8. Suosivatko opettajat poikia koulussamme?
 9. Onko tytöillä ja pojilla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme?
 10. Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?

  Henkilökunnalle tein kyselyn, jossa oli yksi kysymys: Onko sinua kohdeltu tasa-arvoisesti Kalevan koulussa vuoden 2019 aikana? Vastausvaihtoehdot olivat 1) ei 2) kyllä. Jos vastasi ei, niin kyselyssä oli varattu tilaa avoimelle vastaukselle. Vastaukset tulivat rehtorille nimettöminä.

  Huoltajille tein samanlaisen kyselyn kuin henkilökunnalle sillä muutoksella, että siinä kysyttiin onko lastanne kohdeltu tasa-arvoisesti Kalevan koulussa vuoden 2019 aikana. Vastausvaihtoehdot olivat 1) ei 2) kyllä. Jos vastasi ei, niin kyselyssä oli varattu tilaa avoimelle vastaukselle. Vastaukset tulivat rehtorille nimettöminä.

  Oppilaskyselyn tulokset: vastaajia 362
 1. Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää?

2017 Kyllä= 89,7%   Ei=4,0%           En osaa sanoa=6,2%

2020 Kyllä= 78,7%   Ei= 6,7%          En osaa sanoa=14,6%

 

 1. Syrjitäänkö henkilöitä ulkonäön perusteella koulussamme?

2017  Kyllä=9,3%     Ei= 64,8%                                 En osaa sanoa= 25,8%

2020 Kyllä= 9.1%     Ei 48,9%                                    En osaa sanoa 42%

 

 1. Syrjitäänkö jotain henkilöä vammaisuuden vuoksi koulussamme?

2017 Kyllä= 9,3%     Ei=62,0%                                  En osaa sanoa=28,7%

2020 Kyllä= 5,8%     Ei= 57,7%                                 En osaa sanoa= 36,5%

 

 1. Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia?

2017 Kyllä=54,6%   Ei= 18,4%                                 En osaa sanoa=28,0%

2020 Kyllä= 50,6%   Ei= 18%                                     En osaa sanoa= 31,5%

 

 1. Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?

2017 Kyllä= 66,0%   Ei= 14,3%                                 En osaa sanoa=19,6%

2020 Kyllä= 65,7%   Ei=13,3%                                  En osaa sanoa=21%

 

 1. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?

2017 Kyllä=87,5%   Ei=4,4%                                     En osaa sanoa= 8,1%

2020 Kyllä= 77,1%   Ei=6,9%                                     En osaa sanoa= 16%

 

 1. Suosivatko opettajat tyttöjä koulussamme?

2017 Kyllä=36,8%   Ei= 44,9%                                 En osaa sanoa=18,4%

2020 Kyllä= 37,3%   Ei=35,4%                                  En osaa sanoa= 27,3%

 

 1. Suosivatko opettajat poikia koulussamme?

2017 Kyllä= 24,3%   Ei= 55,8%                                 En osaa sanoa=19,9%

2020 Kyllä= 15,7%   Ei= 28,5%                                 En osaa sanoa= 55,8%

 

 1. Onko tytöillä ja pojilla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme?

2017 Kyllä= 80,0%   Ei=9,7%                                     En osaa sanoa= 10,3%

2020 Kyllä= 74,9%   Ei= 8,8%                                    En osaa sanoa= 16,6%

 

 1. Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?

2017 Kyllä= 65,4%   Ei=9,3%                                     En osaa sanoa= 25,2%

2020 Kyllä= 64,1%   Ei= 10,8%                                 En osaa sanoa= 25,1%                         

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteet ovat oppilaille vaikeita. Edellisen kyselyn perusteella opettajia pyydettiin keskustelemaan ja selittämään etukäteen käsitteistä, joita esiintyy kyselyssä.  

Huoltajakyselyn tulokset: vastaajia 40 kpl

"Onko lastanne kohdeltu tasa-arvoisesti Kalevan koulussa vuoden 2019 aikana?

 

Tutkimme vastauksenne tarkasti ja koostamme niiden pohjalta koulullemme seuraavaksi vuodeksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka avulla pyrimme vähentämään kaikenlaista syrjintää ja tekemään Kalevan koulusta paikan, jossa kaikilla on hyvä olla, ilo oppia ja turvallista kasvaa.

 

Huoltajille tehtiin Wilma-kysely, joka oli auki 18.1-26.12.2020. Nimettömään kyselyymme vastasivat 40 oppilaan huoltajat. Suurin osa vastasi (37 kpl), että heidän lapsensa ei ollut kokenut koulussamme syrjintää. Niissä vastauksissa, joissa syrjintää oli koettu (3 kpl), huoltajat olivat vastanneet seuraavasti:

 • Musiikintunnilla laitetaan laulamaan kilpaa tytöt vs. pojat
 • Lapseni on melko arka ja hän usein sanoo ettei uskalla sanoa opettajalle vastaan tai korjata asiaa missä hänet on ymmärretty väärin koska " ei uskalla nousta auktoriteettia vastaan".  Toivoisin että tähän tulisi kiinnitettyä enemmän huomiota. Mietin myös miksi aineiden parhaat tai aktiivisimmat oppilaat palkitaan stipendeillä, voisiko myös ns heikompia kannustaa, sehän olisi paras motivaatio/kiitos. Tämä olisi mielestäni myös yhdenvertaisuutta.
 • Syrjitään lastamme koulussa koska lapsi on ulkomaan kansalainen eikä lapset halua leikkiä hänen kanssaan


Henkilökunnan kyselyn tulokset:

"Onko sinua kohdeltu koulussamme yhdenvertaisesti lukuvuoden 2019-2020 aikana?"

Henkilökunnalle tehtiin samanlainen wilma-kysely kuin huoltajille. Kysely oli auki 15.1.2020-26.1.2020. Vastaajia oli yhteensä 16, johon kaikki vastasivat kyllä.

Kaikkien kyselyjen tuloksia analysoidaan opettajien kanssa ja kyselytulosten perusteella kohdistamme huomiomme seuraaviin asioihin kevälukukauden 2020 ja lukuvuoden 2020-2021 aikana. Esittelemme ehdotuksemme oppilaskunnalle, yhteisöllinen oppilashuollon jäsenille sekä huoltajille seuraavassa vanhempainyhdistyksen kokouksessa. Kaikilla on mahdollisuus esittää muutoksia ja omia ehdotuksia.

Toimenpiteet:

Yhdenvertaisuuskyselyn pohjalta painopisteet ja toimenpiteet:

 • Tavoite: Uskallan kertoa oman mielipiteeni (kyllä: 64,1 prosenttia)
 • Tavoite: Kalevan koulussa opettajat ja oppilaat luovat yhdessä luokan toimintatavat ja käsityksen hyvästä työrauhasta 

  Toimenpiteet:
 • myönteisen ilmapiirin luominen luokassa
 • vuorovaikutustaitojen harjoittelu pienemmistä ryhmistä aloittaen

-mielipiteen kuuntelu ja kunnioitus

-harjoitellaan vastuullista sanankäyttöä

 

 • Keskustellaan luokissa "Mikä on hyvä työrauha?" "Miksi työrauhaa tarvitaan?"
 • Välituntiturvallisuuden lisääminen
 • jalkautetaan koulunkäynninohjaajia välitunneille
  • pihakoulun takana oleva alue
  • Kurkipuiston takana oleva pensaikko
  • jäämäki

Seuranta                                                                                                                                     

Tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Koulun rehtorin ja opetushenkilöstön tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, siihen liittyviä toimenpiteitä ja suunnitelmia noudatetaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia.

Päivitetty 13.07.2021 klo 16:26