Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Taustaa

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa.
Tytöillä ja pojilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. 

Nykytilanteen kartoitus

Koulumme luokissa käsiteltiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemaa. Luokissa tutustuttiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteisiin sekä pohdittiin syrjimisen eri aihepiirejä (mm. perhe, sukupuoli, ihonväri, kieli, uskonto, ikä, vamma, terveys, raha, pukeutuminen, nimi, luonne, ”omituisuus”, ”erilaisuus”.)

Luokat saivat tehtäväksi miettiä kysymyksiä, joihin oppilaat pääsisivät itse vastaamaan. Kysymykset tuli laatia siten, että niihin pystyi vastaamaan:
1) kyllä 2) ei  3) en osaa sanoa. Kysymyksiä tuli yhteensä useita kymmeniä, joista lopulliseen kyselylomakkeeseen valittiin 10 kysymystä.

Tässä oppilaiden laatimat kysymykset:

 1. Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää?
 2. Leimataanko oppilaita ulkonäön perusteella koulussamme?
 3. Syrjitäänkö jotain henkilöä vammaisuuden vuoksi koulussamme?
 4. Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla
  on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia?
 5. Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?
 6. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?
 7. Suosivatko opettajat tyttöjä koulussamme?
 8. Suosivatko opettajat poikia koulussamme?
 9. Onko tytöillä ja pojilla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme?
 10. Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?
Henkilökunnalle tein kyselyn, jossa oli yksi kysymys: Onko sinua syrjitty Kalevan koulussa vuoden 2016 aikana? Vastausvaihtoehdot olivat 1) ei 2) kyllä. Jos vastasi kyllä, niin kyselyssä oli varattu tilaa avoimelle vastaukselle. Vastaukset tulivat rehtorille nimettöminä. 

Huoltajille tein samanlaisen kyselyn kuin henkilökunnalle sillä muutoksella, että siinä kysyttiin onko lastanne syrjitty Kalevan koulussa vuoden 2016 aikana. Vastausvaihtoehdot olivat 1) ei 2) kyllä. Jos vastasi kyllä, niin kyselyssä oli varattu tilaa avoimelle vastaukselle. Vastaukset tulivat rehtorille nimettöminä. 


Oppilas- ja huoltajakyselyn tulokset:

 1. Onko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tärkeää? 
  Kyllä =95,7% Ei =4,3%
 2. Leimataanko oppilaita ulkonäön perusteella koulussamme?
  Kyllä = 12,6% Ei =87,4%
 3. Syrjitäänkö jotain henkilöä vammaisuuden vuoksi koulussamme? 
  Kyllä = 13,1% Ei =86,9%
 4. Onko luokan työrauha yleensä sellainen, että kaikilla oppilailla
  on tasa-arvoinen mahdollisuus oppia? Kyllä =74,5% Ei =25,5%
 5. Kohtelevatko koulumme aikuiset sinua yhdenvertaisesti?
  Kyllä =82,2% Ei =17,8%
 6. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?
  Kyllä =95,3% Ei =4,7%
 7. Suosivatko opettajat tyttöjä koulussamme?
  Kyllä =45,0% Ei =55%
 8. Suosivatko opettajat poikia koulussamme?
  Kyllä =30,4% Ei =69,6%
 9. Onko tytöillä ja pojilla mahdollisuus tehdä samoja asioita koulussamme?
  Kyllä =89,2% Ei =10,8%
 10. Uskallatko kertoa oman mielipiteesi koulussamme?
  Kyllä =87,5% Ei =12,5%
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteet ovat oppilaille vaikeita. Nämä seikat tulivat ilmi monen luokanopettajan kertomana. On hyvä, että näitä asioita on käsitelty ja keskusteltu, mutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä ja ymmärrystä tulee jatkossa käsitellä lisää, jotta oppilaiden ymmärrys lisääntyy. 
”Onko lastanne syrjitty Kalevan koulussa vuoden 2016 aikana? 

Tutkimme vastauksenne tarkasti ja koostamme niiden pohjalta koulullemme seuraavaksi vuodeksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka avulla pyrimme vähentämään kaikenlaista syrjintää ja tekemään Kalevan koulusta paikan, jossa kaikilla on hyvä olla, ilo oppia ja turvallista kasvaa. 

Kalevan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2018
Huoltajille tehtiin Wilma-kysely, joka oli auki viikon ajan 21.12-28.12.2016. Nimettömään kyselyymme vastasivat 40 oppilaan huoltajat. Suurin osa vastasi
(38 kpl), että heidän lapsensa ei ollut kokenut koulussamme syrjintää. Niissä vastauksissa, joissa syrjintää oli koettu (2 kpl), huoltajat olivat vastanneet seuraavasti:

”Kerran on lapseni suljettu pois leikistä, mutta toiste emme ole moisesta kuulleet. Eli emme ole kovin huolissamme asiasta.”

”Ainoa asia, josta on ekaluokkalaisen suulla kuulunut purnausta on, että jalkapallovuoroissa isommat oppilaat välillä etuilevat tai menevät sinne ilman omaa vuoroa”

Toimenpiteet

Kyselytulosten perusteella kohdistamme huomiomme muutamaan asiaan vuosina 2017-2018. 
 1. Ole rohkea oma itsesi - kannustetaan kaikkia koulussamme toimivia ihmisiä mm. ilmaisemaan mielipiteitään, rohkeutta erottua ulkonäön tai vaatetuksen suhteen
 2. Ymmärryksen lisääminen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioissa – opettajilta saadun palautteen perusteella monille oppilaille yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät käsitteet olivat uusia. Tietoisuuden lisäämisen myötä tarkoituksena on parantaa koulumme ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 
 3. Luokan työrauhan tulee olla sellainen, että kaikilla oppilailla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus oppimiseen riippumatta siitä missä luokassa oppilas opiskelee – puututaan jämäkästi epäkohtiin ja kehutaan hyvästä toiminnasta.
Kyselyssä ilmeni myös korkeat kyllä-vastaukset kysymyksiin siitä suosivatko opettajat tyttöjä tai poikia. Opettajilta saadun palautteen myötä monet oppilaista eivät ymmärtäneet mitä tuolla kysymyksellä tarkoitetaan. Monet oppilaat olivat antaneet kyllä-vastauksen molempien sukupuolien kohdalla. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista lisätä oppilaiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa.

Seuranta

Tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Koulun rehtorin ja opetushenkilöstön tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, siihen liittyviä toimenpiteitä ja suunnitelmia noudatetaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia.

Päivitetty 21.06.2018 klo 10:53