Koulun esittely

​​Ahjon koulu on noin  200 oppilaan alakoulu, jossa on 10 yleisopetuksen ryhmää.

Ahjon koulun toiminta pohjautuu välittämisen kulttuuriin, joka tarjoaa kehittymisen ja oppimisen mahdollisuuden kaikille. Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kiireettömyydellä luodaan ilmapiiriä, jossa on aikaa ja tilaa kohdata sekä oppilaita että kollegoita.

Oppilasta kannustetaan, kuunnellaan, arvostetaan ja hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnista välitetään. Oppilasta ohjataan reiluun ja arvostavaan suhtautumiseen koulutovereihin ja koulun aikuisiin. Oppilasta ohjataan sääntöjen noudattamiseen, työn ja työrauhan kunnioittamiseen sekä sovituista tehtävistä huolehtimiseen. Kiusaamista, väkivaltaa tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi. Verso-toimintaan koulutetut oppilaat sovittelevat riitoja.

Oppilasta ohjataan kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Oppilaan vastuuta omasta tekemisestä korostetaan. Pikkuparlamentin kautta kaikilla oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun kehittämiseen ja yhteiseen suunnitteluun. Kummitoiminta opettaa toisista huolehtimista ja tutustuttaa oppilaita toisiinsa yli luokkarajojen. Kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta vahvistetaan ja oppilaita ohjataan kestävän elämäntavan omaksumiseen.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten/yhteisöjen kanssa. Koulutyössä hyödynnetään eri työtapoja ja oppimisympäristöjä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn, kokonaisuuksien opiskeluun ja ilmiöoppimiseen. Oppilaat osallistuvat oman kehitystasonsa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. Toiminnallisuutta pyritään lisäämään jokaiseen päivään.

Kodin ja koulun yhteistyössä on lähtökohtana luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

Päivitetty 14.09.2021 klo 08:41