Valinnaisuus

​Seitsemännellä luokalla oppilaat opiskelevat yhden lyhyen valinnaisaineen, joka valitaan kuudennen luokan keväällä. Painotetuilla luokilla lyhytvalinta muodostuu painotusaineesta. Ne oppilaat, joiden kotikieli on muu kuin suomi ja käyvät oman äidinkielen opetuksessa, voivat halutessaan valita oman äidinkielen yhdeksi lyhytkurssiksi. Lyhyitä valinnaisaineita opetetaan joko tunti viikossa läpi lukuvuoden tai kaksi tuntia joka toinen viikko läpi lukuvuoden tai kaksi tuntia viikossa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilas opiskelee kahta pitkää valinnaisainetta sekä molemmilla luokka-asteilla kahta lyhyttä valinnaisainetta. Pitkä valinnainen oppiaine on kestoltaan (laajuudeltaan) kaksi vuosiviikkotuntia ja lyhyt valinnainen vastaavasti yhden vuosiviikkotunnin. Oppilas siis opiskelee pitkiä ja lyhyitä valinnaisaineita yhteensä kuuden vuosiviikkotunnin verran sekä 8. että 9. luokalla.

Painotettu liikunta, musiikki ja ilmaisutaito sekä A2-kieli muodostavat yhden pitkän valinnaisaineen. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin ja niistä tulee numero päättötodistukseen. A2-kielestä oppilas voi huoltajan anomuksella saada päättötodistukseen merkinnän H eli hyväksytty. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan hyväksytyksi (H) tai ei hyväksytyksi (E). Valinnaisainetarjotin muodostetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman ohjeiden mukaisesti.

Kevätlukukauden alussa pidettävänä lauantaityöpäivänä (kodin ja koulun yhteistyöpäivä) oppilaat ja heidän huoltajansa voivat tutustua eri valinnaisaineisiin, kun aineenopettajat esittelevät omia valinnaisainekurssejaan. Valinnaisaineet esitellään myös vuosittain koulun kotisivulle päivitettävässä valinnaisaineoppaassa. Toteutuvat kurssit päätetään niiden saavuttaman suosion perusteella, joten kaikki valinnaisainekurssit eivät toteudu joka lukuvuosi. Oppilaiden valintatoiveita pyritään noudattamaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Valinnaisaineoppaat

7. luokkalaisen oppilaan valinnaisaineoppaasta löytyvät kurssikuvaukset vuoden 2016-2017 valinnaisaineille. 7. luokan valinnaisaineoppaassa kuvataan pitkät valinnaisaineet, jotka valitaan 8. ja 9. luokkaa varten ja lyhyet kurssit, jotka valitaan 8. luokkaa varten. Valinnaisainetoiveita voi sekä pitkistä että lyhyistä esittää 4 mieluisuusjärjestyksessä.

Valinnaisaineopas 7. luokkalaisille.pdf


8. luokkalaisen oppilaan valinnaisaineoppaasta löytyvät kurssikuvaukset vuoden 2016-2017 valinnaisaineille. 8. luokan valinnaisaineoppaassa kuvataan lyhyet kurssit, jotka valitaan 9. luokkaa varten. Valinnaisainetoiveita esitetään 4 mieluisuusjärjestyksessä.

Valinnaisaineopas 8. luokkalaisille.pdf


Valinnaisainevalinnat tehdään Wilman kurssitarjottimella oppilaan omasta Wilmasta. Kotona olisi hyvä perehtyä etukäteen oppilaan kanssa valinnaisaineisiin ja keskustella, mitä valintoja oppilas tulee tekemään.

Päivitetty 27.01.2016 klo 14:15